Besluit asielzoekerscentrum valt op 26 augustus

BALK

Het besluit over het asielzoekerscentrum in Balk valt op woensdag 26 augustus. Dan besluit de raad of ze een centrum voor maximaal 500 asielzoekers wil aan de Wikelerdyk in Balk. Vervolgens moet er dan een omgevingsvergunning worden afgegeven. Daartegen kan nog wel bezwaar worden gemaakt.

In de overeenkomst staat dat er in het centrum maximaal 550 capaciteitsplaatsen worden gecreerd, maar er worden maar 500 in gebruik genomen. 'Dit aantal is hoger omdat families soms uit meer en soms uit minder personen bestaan,'aldus voorlichter Tiny Driessen van de gemeente De Fryske Marren. In de overeenkomst met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) staat verder dat de gebruiksperiode maximaal vijf jaar is en dat dit tijdsbestek niet verlengbaar is. Verder meldt de gemeente dat het type opvanglocatie een regulier asielzoekerscentrum is waar bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen. Ook krijgen zij begeleiding gericht op de fase waarin zij in de asielprocedure zitten, zoals oriëntatie op de Nederlandse samenleving, voorinburgering of de voorbereiding van de terugkeer. Het centrum moet verder zo worden ingericht dat het streven is dat er een evenwichtige samenstelling van de bewonersgroep is als het gaat om herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie.

Gezinnen

Vanwege het karakter van het dorp Balk en de ligging van het AZC binnen de bebouwde kom garandeert het COA dat het percentage gezinnen tenminste gelijk zal zijn aan het gemiddelde van de landelijke gemiddelde samenstelling in reguliere opvanglocaties. Als het lijkt dat minder dan de helft van de mensen in het centrum niet meer bestaat uit gezinnen, dan wordt daarover overlegd. Het COA is verder verantwoordelijk voor evenetuele overlast in de omgeving. Dit doet ze onder meer door een evenwichtige bezetting van de opvanglocatie. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden door of namens het COA begeleid naar hun nieuwe verblijfplaats binnen Nederland. Verder moet het COA er voor zorgen dat mensen elke dag iets zinvols te doen hebben. Dat kan binnen de opvanglocatie, maar ook daarbuiten. Het COA heeft hierbij de mogelijkheid samen te werken met partijen als Timpaan, Miks, stichting Vluchtelingenwerk, stichting de Vrolijkheid, de bibliotheek en de lokale sportverenigingen

Auteur

Meintje Haringsma