Klaverjassen de Koepoort Sleat

SLEAT

De útslach fan it op 23 sep spiele klaverjassen yn é koepoort te Sleat is:1e meib 6589 pnt Margje Bosma, 2e mei 6587 pnt Jelle Bosma, 3e mei 6386 pnt Lena Witteveen.

Der is eltse woansdei middeis klaverjassen yn'e koepoort te sleat. Dit begjint om 2 oere en eltsenien is wolkom.

Auteur

Meintje Haringsma