Wetterskip Fryslân haalt twee eilandjes boven water

GAASTMEER

Wetterskip Fryslân start in de loop van oktober 2015 met de tweede fase van het Integraal oever- en kadeproject Gaastmeer e.o. In dit omvangrijke project worden kaden versterkt, natuurvriendelijke oevers aangelegd en twee eilandjes in ere hersteld.

Een deel van de kaden in Gaastmeer en omgeving voldoet niet aan de nieuwste veiligheidsnormen. Ze zijn te zwak en/of te laag en moeten daarom worden verbeterd. “Met het herstellen en ophogen van de kaden is het gebied beter beschermd tegen overstromingen in perioden van hevige regenval”, zegt Marjan de Jager, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân.

Ruim acht kilometer kaden

De eerste fase van het project werd afgelopen zomer afgerond. Toen is 27 kilometer aan kaden in het gebied verbeterd en is in samenwerking met Het Friese Merenproject tussen Oudega en Heeg een vaarroute voor elektrische boten gerealiseerd. In fase twee wordt nog eens 8,3 kilometer aan kaden aangepakt, in het gebied ten zuiden van Oudega en rondom Gaastmeer. Het gaat om de waterkering langs het Groote Gaastmeer, het Piel, het Heegermeer, de Vlakke Brekken en Oudegaasterbrekken.

Ruimte voor flora en fauna

In het gebied worden ook de boezemladen opnieuw ingericht, mede in opdracht van de provincie. Het resultaat daarvan is onder meer 5,7 hectare natuurvriendelijke oevers, die een goede leefomgeving bieden voor flora en fauna. In de ondiepe waterzone komt weinig golfslag voor en wervelt het slib minder op. Hierdoor groeien riet- en waterplanten beter en kunnen veel kleine waterdieren en vissen er leven, schuilen en paaien. Riet zuivert het water, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Daarmee komt het waterschap tegemoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de opgaven vanuit Natura2000.

Aanleggen bij eilandjes

In de tweede fase van het project worden in het kader van Het Friese Merenproject ook twee historische eilandjes in de Vlakke Brekken en Oudegaasterbrekken opnieuw aangelegd. Het wassende water heeft deze eilandjes in de loop der tijd onder water gezet. Rondom de eilandjes wordt een gesloten palenrij geplaatst, waarachter doek wordt aangebracht. Vervolgens worden de eilandjes met bagger en grond tot boven de waterspiegel opgehoogd. Een deel van beide eilandjes blijft in ondiep luw water staan en krijgt daarmee de functie van natuurvriendelijke oever. De andere opgehoogde delen zijn beloopbaar. Aan elk eilandje wordt in opdracht van eigenaar de Marrekrite 75 meter damwand geplaatst, waaraan boten kunnen aanleggen.

Uitvoering en planning

Deze maand start aannemer Groen en Baggerservice met de werkzaamheden in het gebied. De uitvoering van fase twee duurt tot volgend jaar zomer.

Auteur

Meintje Haringsma