Fryske Oekumenyske tsjerketsjinst in Sleat

SLEAT

Op snein 8 novimber is der yn Fryske Oekumenyske tsjerketsjinst yn de Frederikustsjerke yn Sleat. Foargonger: Ida Bouwhuis - Minnema, Oanfang: 10.00 oere.


Auteur

Meintje Haringsma