Klaverjassen Sleat

SLEAT

Yn de Koepoort yn Sleat wie wer klaverjassen. Utslag fan it op 4 november spiele klaverjassen:

1e mei 7043 pnt Joke Mast, 2e mei 6687 pnt Henk Poepjes, 3e mei 6561 pnt Lodewijk Albada, 4e mei 6524 pnt Lena Witteveen Yn't winterskoft kinne jo klaverjasse yn'e koepoort eltse woansdei om 14.00 ûre

Auteur

Meintje Haringsma