De fiver yn it Fonteinbosk by Aldemardum wurdt skjinmakke

ALDEMARDUM

De fiver yn it Fonteinbosk by Aldemardum wurdt skjinmakke. Yn 2013 is de brêge oer de fiver al fernijt en no wurdt de fiver sels skjinmakke. De leanwurkers fan fa. de Vries út Riis ha earst de bagger út de fiver helle. Der sieten ek noch wat lege en soms folle bierfleskes tusken. Dit wiene de lêste oantinkings oan de Fiverfeesten dy’t hjir oant in pear jier tebek op Keninginnedei holden waarden.

Griene wetterplantsjes

Ek moatte de griene wetterplantsjes der út helle wurde. Dit lykje plantsjes te wêzen fan minsken dy’t sa “aardich” west ha om harren akwarium yn de fiver te leechjen want de fiver is yn in pear jier tiid hielendal tichtgroeid. Hooplik bliuwt de fiver nei dizze skjinmakbeurt ek skjin sadat de bern der by in kâlde winter wer lekker reedride kinne. Tekst en foto Rommert v/d Veen, Aldemardum

Auteur

Meintje Haringsma