Klaverjassen de Koepoort in Sleat

SLEAT

De útslag fan it op 11 novimber spiele klaverjassen yn de Koepoort in Sleat: 1e mei 7186 pnt W. Verhoeff, 2e mei 7114 pnt. C. Wayenbergh, 3e mei 6744 pnt G. Albada, 4e mei 6701 pnt. L. Albada. Yn'e winter tiid is der eltse woansdei klaverjassen yn 'e koepoort. start om 14.00 ûre.


Auteur

Meintje Haringsma