Klaverjassen yn Sleat

Balk

Sleat De útslach fan it op 18 novimber  spiele klaverjassen in de Koepoort in Sleat:

1e mei : 6976 pnt dhr Meint Witteveen, 2e mei : 6917 pnt mevr. Lisa Fischer 3e mei : 6837 pnt mevr. Paula v.d. Burg, 4e mei : 6766 pnt dhr. Wiebren Verhoeff. Tidens it winterskoft is der else woansdei klaverjassen om : 14.00 ûre

Auteur

Meintje Haringsma