Inwoners Súdwest-Fryslân minder tevreden over belangenbehartiging

HINDELOOPEN

De rekenkamer heeft uitgevonden dat de meerderheid (38%) van de inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân zich vertegenwoordigd voelt door de verenigingen stads-, dorps- en wijkbelang, maar ook dat ze minder tevreden is over die belangenbehartiging. Een meerderheid is  wel tevreden over de voorzieningen in hun dorp of wijk.

Bij de start van de gemeente Súdwest-Fryslân in 2011 was er in de samenleving zorg over de voortzetting van onder andere de leefbaarheid en het niveau van de voorzieningen in de dorpen. “Zou ons dorp wel voldoende aantrekkelijk blijven; blijft de buurtsuper bestaan, en de school en de gymzaal?” Ook heerste er onder een klein deel van de inwoners onvrede over de wijze waarop zij bij het besluitvormingsproces waren betrokken. Na de gemeentelijke fusie  heeft de gemeente actief gewerkt aan een vorm van kernenbeleid. De nieuwe coalitie is met een ambitieus programma begonnen in 2014, waarin ook het Kernenbeleid in het kader van de lijn “omgevingsbewust werken” een belangrijke rol speelt. Een start is gemaakt met de Clusteragenda.

Dikke 1,5 miljoen minder geld

Daar tussendoor speelt de vraag wat inwonersen overheid van elkaar kunnen verwachten bij samenwerking in en over stadswijken en dorpskernen. Het belang van de lokale democratie hierbij wordt in het coalitieakkoord in het bijzonder genoemd. Daarnaast is het reservefonds voor het Kernenbeleid in 2014 met ruim 1,5 miljoen euro teruggelopen van ruim 1,8 miljoen naar een kleine 300.000 euro. Voor de Rekenkamer aanleiding om onderzoek te doen naar het kernenbeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân. Er is onder andere gekeken naar voorzieningen in alle kernen, zoals sportvoorzieningen, scholen en dorpshuizen. Inwoners zijn in het algemeen tevreden over de aanwezige voorzieningen in of in de buurt van hun stad, dorp of wijk. De Rekenkamer stelt vast dat deze voorzieningen evenredig zijn verdeeld.Het geld dat hieraan is besteed, is ook evenredig verdeeld over de voorzieningen in de 74 verschillende kernen. Sinds het ontstaan van de nieuwe gemeente zijn hierin geen opvallende wijzigingen.

Enquete

Tijdens het onderzoek is een telefonische enquête onder inwoners gehouden. Ook zijn besturen van verenigingen stad- wijk- en dorpsbelangen schriftelijk geënquêteerd. Er is gevraagd naar de mening van inwoners en bestuursleden over de manier waarop de gemeente met de kernen en hun inwoners contact onderhoudt. Een minderheid van 38% van de ondervraagde inwoners is tevreden over hoe in de praktijk hun belangen bij de gemeente worden vertegenwoordigd door hun vereniging stads-, dorps- of wijkbelang. In de landelijke clusters zijn de inwoners positiever dan de stedelijke clusters.

Lastig om taken goed te vervullen

De besturen van de belangenverenigingen vinden het lastig om hun taken goed te vervullen. Zij zijn de schakel tussen inwoners en gemeente. Door gemeente en inwoners wordt veel van hen verwacht. Een minderheid van 41% van de ondervraagde besturen vindt dat zij er voldoende in slagen om onderwerpen die spelen in hun stad, dorp of wijk op de agenda van de gemeente te zetten.

Mening van raadsleden

Raadsleden, die door de Rekenkamer zijn geïnterviewd, zijn positief over de manier waarop de gemeente met alle kernen communiceert via de stads-, dorps- en wijkcoördinatoren en de belangenverenigingen. Ook zijn zij, net als de belangenverenigingen, tevreden over diverse financiële regelingen, waarmee in steden, dorpen en wijken zaken konden worden gerealiseerd door inwoners zelf. Minder tevreden zijn raadsleden over de manier waarop de gemeente nu voor de verschillende clusters de zogenoemde clusteragenda’s heeft opgesteld. Inwoners en diverse maatschappelijke organisaties zouden invloed kunnen hebben op de keuzes die de gemeente voor de langere termijn maakt. Raadsleden vinden het nog onduidelijk hoe dat in de praktijk moet functioneren. De Rekenkamer adviseert de gemeenteraad om hierover met de gemeente nog eens om de tafel te gaan.

Behandeling rapport

Het rapport wordt op 2 december behandeld in de commissie Boarger en Mienskip van de gemeenteraad. Het volledige rapportis te vinden op de website van de de gemeente Súdwest-Fryslânhttps://extranet.gemeentesudwestfryslan.nl/bestuur/onderzoeksrapporten-en-jaarverslagen-rekenkamer_44622/

Auteur

Meintje Haringsma