Utslag klaverjassen Sleat

SLEAT

Utslag fan it op 9 desimber spiele klaverjassen yn De Koepoort yn Sleat:

1e mei 6692 pnt. Liesbeth de Vries, 2e mei 6668 pnt. Cilia Wayenbergh, 3e met 6531 pnt. Diks Haarsma, 4e mei Roelie de Graaf en 5e mei 6438 pnt. Nel Zwagermann. Tydens it winterskoft is der woansdei op 'e middei klaverjassen. Dit begjint om 14.00 ûre. 

Auteur

Marike Van der Molen