Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland - Balk sluit deal

BALK

De huurdersvereniging sluit een prima deal met Wonen Zuidwest Friesland aangaande de huurverhoging

in 2016.
In goed onderling overleg heeft het bestuur van de Huurdersvereniging een mooi resultaat bereikt, doordat de huren het komende jaar alleen met maximaal het inflatiepercentage (verwacht wordt dat dit rond de 0,7% zal zijn) zullen worden verhoogd. Een groot aantal woningen krijgt zelfs een huurverhoging van 0%. Ook zullen de huren bij mutatie niet worden aangepast. De gemiddelde huurverhoging zal hierdoor lager zijn dan de inflatie, hetgeen de koopkracht van huurders ten goede komt.
Zowel de corporatie als de huurdersvereniging maken zich ernstig zorgen over de koopkracht van huurders. Zowel de directeur-bestuurder, Jan Huisman, als de voorzitter van de huurdersvereniging, Wout Stoelwinder, zijn van mening dat de politiek een besluit dient te nemen over de afschaffing van de (ver)huurdersheffing. Doordat de overheid de corporatiesector ziet als melkkoe, zijn de huren de afgelopen jaren fors gestegen. Veel huishoudens hebben moeite het hoofd boven water te houden en kampen met hoge schulden. Als de (ver)huurdersheffing (momenteel 10% van de totale huur) wordt afgeschaft en de overheid dit niet inruilt voor een andere financiële last, gaat Wonen Zuidwest Friesland
de huur dienovereenkomstig verlagen. Dit maakt voor huurders echt het verschil.
De goede contacten en het juiste beleid van Wonen Zuidwest Friesland hebben het mogelijk gemaakt, dat het inflatievolgend huurbeleid gehandhaafd blijft. Wonen Zuidwest Friesland geeft dus geen invulling aan de afspraken die gemaakt zijn tussen Aedes, de Woonbond en de minister, waar is afgesproken dat de huren wederom met een extra percentage verhoogd mogen worden.
In deze tijd van kostenverhogingen is het verheugend dat de huurdersvereniging haar corporatie en Raad van Toezicht heeft kunnen overtuigen dat een pas op de plaats zeer gewenst is. Wonen Zuidwest Friesland, een van de best presterende woningcorporaties in Nederland, bereikt elk jaar weer een goed resultaat in dienstverlening en het betaalbaar houden van de huren. Wonen Zuidwest Friesland en de Huurdersvereniging zijn tevreden over het bereikte resultaat.

Auteur

Marike Van der Molen