Klaverjassen: uitslagen De Koepoort, Sloten

SLOTEN

 Utslag fon it op 16 desimber jl. spiele klaverjassen.

1e mei 7255 pnt Diks Haarsma 2e mei 7077 pnt Liesbeth de Vries 3e mei 7051 pnt Roelie de Graaf 4e mei 6548 pnt Paula van den Burg 5e mei 6540 pnt Jelle Bosma De Koepoort winsket har klaverjassers en áld klaverjassers noflikke feestdagen en in sún 2016 ta.

Auteur

Marike Van der Molen