Boek over de geschiedenis van Warns

WARNS

Na vier jaar onderzoek in archieven en literatuur is er een boek over Warns ontstaan. Het boek behandelt de geschiedenis van Warns vanaf het begin van de jaartelling tot circa 1900 n.Chr.

In het ruim 200 pagina’s tellende boek komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de geschiedenis van de kerken en kloostergoederen in Warns, de Stinsen ,de oudste boerderijen, de grootschippers en boeren die er woonden. Aan de hand van bodemkaarten topografische kaarten en satellietfoto’s  is de ontstaansgeschiedenis van het landschap in kaart gebracht. Verder is er aandacht voor archeologische vondsten en het geheel is verluchtigd met vele oude prenten, kaarten en foto’s. Van dit boek zijn twee proefexemplaren gedrukt, die onlangs op de boekenmarkt van de Spylder in Warns werden getoond. De reacties waren zeer positief en zo'n honderd mensen hebben middels een intekenlijst te kennen gegeven een exemplaar te willen aanschaffen.

Auteur

Marike Van der Molen