Sovon-ûndersyk lit lege stân fan de ljip sjen

BALK

Undersyk troch fûgelûndersykburo Sovon toant oan dat de stân fan de ljip yn Fryslân ûngeunstich is. Yn offisjele termen: de ljip befynt him yn in ‘ongunstige staat van instandhouding’. Dit ûndersyk waard yn opdracht fan de provinsje Fryslân dien en wie nedich nei oanlieding fan de útspraak fan de Raad van State begjin 2015. It kolleezje fan deputearre steaten nimt begjin 2016 offisjeel in beslút op beswier yn it ramt fan dizze útspraak. Hja belûkt dêrby it Sovon-rapport. Yn dizze útspraak waard de ûntheffing dy't de provinsje ôfjoech foar it meinimmen fan ljipaaien yn de perioade 2013-2015 beoardiele. De Rie fûn dat earst foldwaande ûnderboud wurde moast hoe’t it mei de ljippestân giet.

Sovon ûndersocht ferskate saken dy’t fan ynfloed binne op de ljippestân. Hjirby giet it ûnder oare om it tal lijppen dat briedt, de beskikbere habitat (leefgebiet) en de fersprieding. Dêrnjonken is ûnder mear sjoen nei it nêstsúkses, kâns op it faker lizzen fan aaien en it oerlibjen fan piken. De fûgelûndersikers konkludearje dat de stân fan de ljip yn de perioade
2003-2014 gemiddeld mei 2,8 % per jier tebek gie. En dat it leefgebiet en de fersprieding fan de fûgel ôfnimt. De lêste jierren liket de ljippepopulaasje stabyl, mar dizze perioade is noch te koart om sprekke te kinnen fan in stabilisaasje.
No’t it rapport beskikber is kinne beide belutsen partijen (de Bond Friese Vogelwachten en de Faunabescherming) begjin 2016 heard wurde oer it rapport. Dêrnei nimt it kolleezje fan deputearre steaten offisjeel in beslút op beswier en belûkt dêrby it Sovon-rapport. Dit bart yn it ramt fan de útspraak fan de Raad van State.
Deputearre Johannes Kramer reagearret as folget: ,,Dit rapport hat in skel lûd. It risseltaat fan it ûndersyk muoit my tige. Yn it foarste plak fansels foar de ljip. Mar ek foar ús aaisikers en neisoargers dy’t harren sa om ús greidfûgels bekroadzje. Mei de BFVW bliuw ik yn petear oer aaisykjen en neisoarch.”

Auteur

Marike Van der Molen