Iensum en súterich spjirrebeamke opsiert foar Kryst

RUGEHUZEN

Tusken Kippenburg en Rûgehúzen, yn de berm fan de Houtdyk, stiet in iensum en súterich spjirrebeamke.

Twa 'jonge schoonheden, R. en R. út  Aldemardum en Murns, hiene sa’n begrútsjen mei dat beamke dat sy ha him foar de kryst, moarns-ier om fjouwer oere, opsiert ta in moai krystbeamke.
Foto: Rommert van der Veen

Auteur

Marike Van der Molen