Fryskejûn yn Koudum

KOUDUM

Op 10 febrewaris is der yn Fryskejûn yn de byb fan Koudum. Mei skriuwer en ferteller Douwe Kootstra en muzyk fan Beano. Douwe Kootstra is foaral bekend wurden as skriuwer fanreisboeken en as columnist fan Omrop Fryslân en it Fryske Gea. Op syn repertoire steanemearkes, seagen, legindes, mythen, mar foaral ek fermaaklike folksferhalen. De muzyk is fan Beanotige bekend yn Koudum en omkriten. In noflikeFryskejûn mei smouteferhalen fan Douwe Kootstra en muzyk fan Beano. Ynrin fanôf 19.30 oere mei in bakje kofje/tee. Om 20.00 oere kinne minksen genietsje fan prachtige ferhalen en muzyk. En ek in drankje sitby de priisyn.

 

Yntree

Leden € 3,50 Net leden € 5,00 Info: 0514532120 of koudum@bibliothekenmarenfean.nl

Auteur

Meintje Haringsma