Blitse Flitsers

KOUDUM

Dizze kat yn it donker is de winnende foto fan Liskje Buma út Koudum. De opdracht foar dizze moanne wie it meintsjen fan in "Low Key" foto. Krekt as jim moasten ek de Blitse Flitsers harren earst ferdjipje yn dit ûnderwerp foar dat it oan it fotonimmen ta wie. Yn 't koart; in sfearfoto nimme tsjin in swarte achtergrûn.


Auteur

Meintje Haringsma