Toanielselskip Warns spilet straf

Balk

Vrijdag 11 maart en zaterdag 12 maart 20:00 uur in de Spylder in Warns. In blijspul yn trije bedriuwen fan Ton Davids

Fryske oersetting fan Tryntsje van der Zee

Wat is straf?

Straf is in ferfelende maatregel foar ast wat ferkeards dien hast, in misdie begien hast of wat dien hast dat net mocht. Straf is ek: ûnfrijwillich opsluten sitte yn in rolstoel, fersoargingshûs of yn in libben datst net mear oersjen kinst. Straf kin ek in sanksje wêze, tsjin oertrêding fan beskate noarmen. Dat soarte fan straffen kin der foarkomme yn ”Straf!”.

Auteur

Meintje Haringsma