Fryske Oekumenyske Tsjerkesjinst yn Sleat

SLEAT

Op snein 17 july is der yn Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinst yn de Frederikustsjerke yn Sleat. Foargonger: J. Hania – Van der Kooi. Oanfang: 19.30 oere.


Auteur

Redacteur