Plastic leagens Nijemardym

NIJEMARDUM

Op sneon 17 maart om 20.00 oere spilet Toanielclub Nijemardum yn it Doarpshûs it toanielstik “Plastic leagens’ . In komeedzje yn trije útkomsten fan: Rob van Vliet. De Fryske oersetting is fan Abele Krist.

It stik giet oer in troud pear, Marleen, spile troch Jeltsje Hoekstra en Peter ( Sander Mollema). Marleen hat nei 15 jier har nocht fan Peter dy’t hielendal opgiet yn syn grutte hobby: treinen. Sy moetet de knappe Richard, spile troch Anton Bekedam, en begjint mei him in affêre. Sy wol mei him fierder mar fynt it wol tige sneu foar Peter. Sy makket in profyl fan him oan op Relaasjeplanet, sûnder dat Peter dat wit. Dêr komme twa froulju op ôf, Bernadien ( Jantsje Akkerman) en Anoeska ( Ingrid Vellinga). Marleen wol mei help fan har freondinne Linda, spile troch Wiepkje Holtrop, útsykje hokker frou it bêste by Peter passet. Sjaak ( Jan Dirk van der Tol), de freon fan Linda moat it spultsje mei spylje. Mar dan komt de oan alkohol ferslave mem fan Peter ( Coby Hospes) ûnferwachts op besite. En ek Richard komt samar it hûs binnen fallen. De iene leagen folget op de oare. In rasechte klucht, mei faasje en mei in tige ûnferwachte ûntknoping.


Auteur