Vragen over inhouding uitkeringen tijdens bezwaarprocedure

DFM - Rinze Visser van de NCPN vraagt zich af hoe het komt dat mensen die nog een bezwaar hebben lopen toch al gekort worden op hun uitkering. Hij heeft daarover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethoudres.

‘Het komt voor dat inwoners per beschikking van B&W bedragen aan de gemeente terug moeten betalen en/of bestuurlijke boetes opgelegd krijgen. Tegen deze beschikkingen kan bezwaar gemaakt worden binnen de wettelijke termijn van zes weken. Daarna volgt dan de mogelijkheid om tijdens een hoorzitting het bezwaarschrift toe te lichten, waarna de Commissie Bezwaarschriften een advies aan het College uitbrengt. Daarop volgt de uiteindelijke beslissing op het bezwaarschrift van B&W. Het komt nogal eens voor dat hangende de bezwaartermijn en ook als er nog niet een beslissing op het bezwaarschrift van het College is, er al bedragen als aflossing worden ingehouden. Dit brengt mij tot de vragen of B&W ook van mening is dat er binnen de wettelijke termijn van zes weken waarbinnen bezwaar tegen een B&W-beschikking kan worden gemaakt er geen bedragen van een gemeentelijke uitkering als betaling aan de gemeente ingehouden kunnen worden?

Ook vraagt hij het college of zij van mening is dat er nog geen geld ingehouden kan worden als er nog geen beslissing is van B&W op een bezwaarschrift.

Ook wil hij dat er een betalingsregeling komt voor mensen die in deze situatie zitten.