Nieuwe beleidsplan kunstwerken aan bod in raadsvergadering De Fryske Marren

REGIO - Het nieuwe beleidsplan kunstwerken komt woensdag 18 december aan bod in de raadsvergadering van de gemeente De Fryske Marren. Dat plan is een actualisatie van het beleidsplan kunstwerken 2015-2019 waarin de inzichten van de afgelopen jaren verwerkt zijn.

Het doel van het beleidsplan is te voldoen aan de beheer- en onderhoudsbehoefte.

Omschreven staat hoe de gemeente de komende jaren om gaat met het beheer en onderhoud van de 229 kunstwerken die De Fryske Marren in haar beheer heeft. Dat betreft civieltechnische kunstwerken zoals: de vaste en beweegbare bruggen, een aantal duikers en tunnels, een sluis en een viaduct. DFM heeft de verantwoordelijkheid dat deze kunstwerken goed en veilig blijven functioneren.

Het uitgangspunt voor het beleid is ‘het duurzaam in stand houden van de kunstwerken op het gewenste kwaliteitsniveau, tegen minimale kosten op langere termijn en met behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte’.

De meerjarenraming voor het onderhoud past volgens DFM binnen de opbouw van de voorziening. De jaarlijkse toewijzing van 238.015 euro kan volgens de gemeente kan tot 2023 gelijk blijven. Vanaf 2024 is een verhoging van 45.000 euro noodzakelijk om de voorziening ook daarna op peil te houden.

In de exploitatiebegroting is een budget opgenomen van 100.110 euro voor onderzoek, inhuur van derden en ondersteuning voorbereiding. Dat budget is vooral bedoeld voor: specialistische inspecties, sterkteberekeningen, bestekken schrijven, calculaties te laten maken en onderzoek aan de grote elektrische bruggen.

In 2023 wordt het beleidsplan geëvalueerd en herijkt.