Koninklijke onderscheidingen voor 26 brandweervrijwilligers in Súdwest-Fryslân

Bolsward opende donderdag de reeks van achttien bijeenkomsten, verspreid over de provincie, waarop lintjes aan brandweervrijwilligers worden uitgereikt.

164 spuitgasten in onze provincie krijgen een koninklijke onderscheiding. Zo’n 135 anderen hoeven geen lintje. De omvangrijke feestelijkheden hebben alles te maken met nieuwe, strengere regels voor het onderscheiden van brandweervrijwilligers. De belangrijkste reden: een vrijwilliger bij de brandweer ontvangt hiervoor een vergoeding en is dus eigenlijk geen vrijwilliger.

Tot het eind van dit jaar geldt nog de regel dat een brandweervrijwilliger die twintig jaar of langer in dienst is en afscheid neemt, een koninklijke onderscheiding krijgt. De brandweer regelt dit met de bewuste gemeente. De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft echter besloten om deze automatische benoeming per 1 januari 2020 te laten vervallen, aldus Veiligheidsregio Fryslân, de organisatie waar de brandweer onder valt.

,,Normaal gesproken is het een verrassing, dit jaar niet", verklaart Marinus van de Velde de goedgevulde kazerne in Bolsward. Het Afdelingshoofd Brandweer Zuidwest & Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio Fryslân, zoals zijn volledige titel luidt, haakt hiermee in op de veranderende regelgeving. ,,Daarom hebben we maar onze eigen lintjesregen georganiseerd."

Waar voorheen feestdagen en korpsavonden aangegrepen werden voor dergelijke plechtigheden, was nu sprake van een speciaal georganiseerde middag voor de jubilarissen. ,,De Brandweer Fryslân vindt het belangrijk dat jullie in het zonnetje worden gezet. Meer dan twintig jaar voor dezelfde baas, dat is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid", gaat Van de Velde verder. ,,Jullie zijn de ruggengraat van de brandweer. Van de 66 posten in Friesland, worden 65 door vrijwilligers bemand." 

Na de complimenten van Van de Velde, neemt burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân het woord over, voordat zij overgaat tot het opspelden van de onderscheidingen. ,,Ik bin hartstikke grutsk op it wurk wat jimme dogge", is ook zij lovend in de richting van de vrijwillige brandweerlieden. Ze heeft voor allen een persoonlijk dankwoord en vergeet in haar introductie ook vooral het thuisfront niet. ,,Sûnder harren stipe kinne sy net funksjonearje. Dizze lintjes binne ek foar de famyljes."

Verdeeld over twee sessies benoemt De Vries 25 brandweerlieden die actief zijn in de gemeente tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén lid krijgt zijn onderscheiding op een later tijdstip.

De onderscheiden brandweervrijwilligers zijn: Gooitzen Sake Heemstra (55) uit Sneek, Gijsbert IJsbrand van Malsen (53) uit Heeg, Pier Santema (50) uit Makkum, Hendrik Johannes Woudstra (50) uit Bolsward, Theunis (Theun) Gaastra (50) uit Wommels, Anne de Jager (50) uit Workum, Lourens Koster (50) uit Pingjum, Leendert van der Kooi (Leen) (49) uit Sneek, Pieter Roelof Osinga (51) uit Sneek, Emiel Luten (50) uit Workum en Jacob Watze van der Wal (45) uit Indijk, Marc de Boer (44) uit Makkum, Jurjen Faber (48) uit Koudum, Hans Ringnalda (56) uit Heeg, Feikje Zwerver-van der Meer (48) uit Koudum en Eize Speerstra (49) uit Workum, Hendrik Rinnert (Henk) Anema (52) uit Witmarsum, Pieter Jelle (Pieter) Sieperda (47) uit Wommels, Foppe van der Velde (53) Witmarsum, Boudewijn Dijkstra (52) uit Heeg, Alex van der Vegt (56) uit Woudsend, Edwin Thomas Herman Bouwmeester (48) uit Bolsward, Metje van Dijk-van der Zwaag (50) uit Sneek, Tonnis Hendrik (Ton) Koning (55) uit Bolsward en Jan Dijkstra (52) uit Wommels.

Wilfred Antonio (Wilfred) Atsma (42) uit Ypecolsga kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Hij krijgt alsnog een lintje.