Begrafenisvereniging Koudum houdt ledenvergadering

KOUDUM De Begrafenisvereniging Koudum houdt donderdag 5 maart vanaf 20 uur de ledenvergadering in De Klink in Koudum.

De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Jaarverslag en necrologie

4. Ingekomen stukken

5. Vaststellen notulen dd 28 februari 2019

6. Vaststellen jaarrekening 2019

7. Pauze

8. Verslag kascommissie

9. Benoeming kascommissie

10. Vaststellen contributie 2020

11. Vaststellen ledenkorting 2020

12. Bestuursverkiezing

13. Rondvraag

14. Sluiting