Start uitgesteld kaatsseizoen in Balk

FRANEKER - Vanwege de uitgestelde seizoenstart van kaatsbond KNKB heeft Balk plotseling de eer van de seizoensstart. Daar wordt op 20 juni de eerste d.e.l.-partij voor heren en dames Hoofdklasse gespeeld.

,,Teminsten, as it bliuwt sa’t it no is. As it kabinet de maatregels noch langer fan krêft bliuwe lit, sjocht de wrâld der wer hiel oars út.,” laat directeur Marco Hoekstra weten. De KNKB heeft de start van het kaatsseizoen uitgesteld tot 20 juni. Daarmee komen alle eerder geplande wedstrijden te vervallen. Op het bondsbureau in Franeker worden nu de consequenties van dit uitstel in kaart gebracht. Hoekstra hoopt vrijdag 3 april de praktische uitwerking te kunnen presenteren.

Met het opschorten van alle partijen tot 20 juni wil de KNKB enerzijds duidelijkheid verschaffen en anderzijds ruimte en tijd creëren om de start van het kaatsseizoen bestuurlijk, organisatorisch en sportief mogelijk te maken.

Hoeksta: ,,We besjogge no wat der barre moat mei alle wedstriden dy’t no komme te ferfallen, hoe’t we de ranking oppakke moatte en bygelyks ek hoe’t it útkomt mei de NK’s en de PC. Gewoanwei wurde der 8 frije formaasjepartijen keatst foar pleatsing op de PC. Komme we dêr oan ta, of moatte der no troch-elkoar-lotsjenpartijen omsetten wurde nei frije formaasje. Sokke saken sette we no op in rychje.’’

Het schrappen van alle partijen tot 20 juni heeft ook consequenties voor de kas van de organiserende verenigingen. ,,Ek dat binne praktyske saken dy’t we op’t stuit besjogge.’’

Het betekent onder meer dat de heren hoofdklassepartijen in Weidum, Franeker, Menaam, Tzummarum, St. Annaparochie, Franeker en Dronryp en Stiens vervallen. Voor de hoofdklassedames liggen de partijen in Franeker, Menaam, Winsum, Dronryp, Berltsum, Jorwert, Grou, Stiens, en Winaam eruit.

De KNKB had eerder al alle activiteiten tot 1 juni afgelast en de kaatsbond geeft dit ook geadviseerd aan alle verenigingen, federaties, kaatsscholen en overige partijen die actief zijn in de kaatssport. De bond houdt ook vast aan het voornemen om de afgelaste Algemene Vergadering voorafgaand aan de start van het seizoen te houden.