Alles legt het loodje in de buurt van ´giftig´ akkerbouwland

Oudemirdum Theo de Zwart strijdt al jaren tegen het feit dat gewasbestrijdingsmiddelen in de akkerbouw en lelieteelt Oudemirdum en omgeving teisteren. Tuinen, bomen, planten en zelfs dieren leggen het loodje wanneer er is gespoten. En dat gebeurt veelvuldig. Bij lelies zelfs eens in de 5 dagen. En die komen er nu dit jaar ook weer te staan. Maar het gaat niet alleen om hem. Wat is bijvoorbeeld de invloed op De Hege Gerzen waar mensen liggen te zonnen en te zwemmen. En waar zo ook nog eens een heel groot park komt, waar jonge (kwetsbare) kinderen gaan spelen, terwijl daar het gif ook kwistig overheen waait, vraagt hij zich af.

Omdat het land rondom het Huningspaed schuin afloopt wordt bij een bepaalde wind en thermiek alles teruggekaatst en vangt de beplanting alles op. Met als resultaat: alles bruin en dood. Zelfs de bijen die hij in zijn kasten heeft, leggen het loodje als ze het water drinken dat hij opvangt in een regenton. Dat water komt namelijk van het dak en daar komt al dat gif natuurlijk ook te liggen. Ook de groente in de groentetuin overleefde het nooit.

De Zwart heeft nu zelf monsters genomen van een stukje land waarop kleine kinderen vaak spelen op de schommel. Met de uitslag daarvan hoopt hij iets te bereiken, want de klachten die hij heeft ingediend bij de NVWA zijn nooit gehonoreerd. Niets aan de hand zeggen zij over de 40 klachten die hij indiende. Ook provincie en gemeente geven niet thuis. Volgens hen ligt de verantwoordelijkheid bij de akkerbouwer die het land bewerkt. Maar waar blijft de bescherming van de burger, zo vraagt de Zwart zich af. Uit onderzoek van het RIVM is namelijk wel degelijk aangetoond dat omwonenden wel degelijk bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen. Restanten van bestrijdingsmiddelen die op de onderzochte bollenvelden zijn gebruikt, zijn teruggevonden in de buitenlucht rond woningen in de buurt. Ook in het stof op de deurmat en in het huisstof zaten resten. Daarnaast zijn ze aangetroffen in de urine van omwonenden van bloembollenvelden, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Het werd zelfs aangetroffen in de urine van mensen die op meer dan 500 meter afstand van agrarische velden woonden. Het RIVM voegt er aan toe dat eventuele gezondheidsrisico's van omwonenden voor alle gebruikte bestrijdingsmiddelen preciezer moet worden ingeschat. In een aparte verkenning naar de gezondheidssituatie van omwonenden van landbouwgrond bleek volgens het RIVM niet naar voren dat er geen gezondheidsproblemen waren die samenhingen met de bollenteelt. Maar er waren wel indicaties voor gezondheidsproblemen in andere teelten. Het RIVM vindt het daarom nodig om een breder gezondheidsonderzoek te doen. Dan zou ook naar andere aandoeningen en klachten moeten worden gekeken, zoals effecten op cognitieve ontwikkeling of autisme en naar de gezondheid van kwetsbare groepen, zoals kinderen jonger dan 16 weken.

Als het dan allemaal niet schadelijk is, waarom dan zo´n onderzoek vraagt De Zwart zich af. Daar komt bij dat het bij wet verboden is om gif op iemand anders perceel te laten komen. Maar dat gif komt juist van kilometers ver in de tuinen, bossen en zelfs in Oudemirdum zelf terecht. `En als er wordt gespoten dan hebben we er last van op de dag dat er wordt gespoten, maar ook de dagen erna. Het stinkt, mijn longfunctie is flink achteruit gegaan en na een paar dagen slaat het gif dat verderop is gestrooid hier weer neer. En dan is het al weer tijd voor de volgende ronde en zitten we weer in dezelfde ellende.´ Tel daarbij op dat er in Gaasterland ook nog kwistig wordt gespoten met Roundup. ´Terwijl de consument dat niet meer mag gebruiken, zijn hier alle velden helemaal dood en geel van die troep. En in artikel 2 A van de wet op gewasbeschermingsmiddelen en biociden staat ook duidelijk dat er geen gevaar mag ontstaan door het gif voor mens en natuur, maar ook voor bodem en water en voor planten die anderen toebehoren. Het irriteert me dan ook het meest dat de instanties al hun eigen wetten niet naleven.

Op de website www.degifbende heeft De Zwart al zijn bevindingen door de jaren heen gebundeld en is ook te zien wat volgens hem het gif allemaal doet met de omgeving en welke klachten hij allemaal heeft ingediend om te strijden tegen het gif.