Weblog burgemeester Veenstra | Zorgvuldig, niet formalistisch

Burgemeester Veenstra van De Fryske Marren schrijft wekelijks een weblog. Daarin gaat hij in op zaken die spelen in de gemeente of betrekking hebben op DFM. Hieronder zijn tekst.

Van verschillende kanten kreeg ik de vraag of ik een weblog zou willen wijden aan de naamgeving van het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer. Het is een kwestie die de gemoederen in Lemmer, en daarbuiten, al een tijd bezighoudt en waarover een besluit van het gemeentebestuur mag worden verwacht.

Afgelopen week kreeg wethouder Roel de Jong een door vele honderden mensen ondertekende petitie overhandigd, waarin wordt gepleit voor een andere naam voor het plein. Een nieuwe naam die niet langer herinnert aan de man die tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de jaren daarna burgemeester van Lemsterland was.

Krijger is na de oorlog veroordeeld, maar mocht terugkomen in zijn ambt. Na zijn overlijden is het plein naar hem genoemd. En ongeveer 15 jaar geleden zag het toenmalige gemeentebestuur geen aanleiding om de naam te wijzigen.

Nu ligt de vraag om dat te doen er weer. De vraag komt deze keer van heel veel mensen. En dat in het jaar waarin we herdenken dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetter. De vraag wordt nu onderbouwd met informatie die misschien niet eerder bekend was. Uit de brieven die ik las en de verhalen die ik hoor van mensen die in hun eigen familiegeschiedenis met Krijger in aanraking kwamen, proef ik de emotie die die geschiedenis nog steeds oproept.

Er liggen dus enerzijds besluiten uit het verleden. Die zijn niet zomaar genomen. Maar anderzijds is er de bijna tastbare emotie; het verleden is geen gesloten boek.

Als college van burgemeester en wethouders hebben we gezegd dat we de brieven, de oproepen en de petitie, heel erg serieus nemen. We willen op basis van de kennis van nu en de huidige inzichten een nieuw besluit nemen over de vraag of het Burgemeester Krijgerplein, gelet op de gedragingen van Krijger tijdens de oorlog, die naam nog steeds kan dragen.

En omdat we onze besluiten zorgvuldig en goed onderbouwd willen nemen, hebben we een advies gevraagd aan het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Dat is hét instituut dat ons hierin kan adviseren. Omdat alle dossiers in het Nationaal Archief liggen en het archief vanwege de coronacrisis gesloten is, moeten we nog even wachten op het advies. Ik hoop dat het er kort na de zomervakantie is. Dan kunnen we daarna een nieuw, weloverwogen en goed gemotiveerd besluit nemen.

Ik hoop op ieders begrip voor deze procedure. Beter een iets langer proces om tot een goed besluit te komen dan een snelle beslissing die achteraf weer voor discussie zorgt.

En zorgvuldigheid is iets anders dan formalistisch. Dat stempel kreeg de gemeente deze week in een column in een lokale krant. Het ging ook over het Krijgerplein. Stukken die mijn voorganger 15 jaar geleden ter inzage kreeg, zijn destijds door de verstrekker als vertrouwelijk aangemerkt. Die kunnen niet zomaar op straat komen. En een verzoek op grond van de Wet Openbaar Bestuur kan bij ons en bij heel veel overheidsorganen, niet per mail worden ingediend. Daar is een aantal jaren geleden voor gekozen omdat er heel veel misbruik van dit instrument werd gemaakt. Ook hier is de stelling: zorgvuldigheid boven alles.

Iedere inwoner heeft recht op een zorgvuldig opererende overheid. We doen iedere dag ons best om dat waar te maken. Daar mag u de gemeente, en mij persoonlijk, op aanspreken.

(Tekst burgemeester Fred Veenstra)