Vijf bezwaren tegen Villadorp Lutsmond: openbaar belang groter dan natuurwaarden

BALK Tegen het villadorp met 43 luxe woningen tot 1 miljoen bij de Lutsmond-Noord zijn 5 bezwaren ingediend en 3 opmerkingen. Voor B&W was dit reden om het plan aan te passen, maar het plan verder wel goed te keuren.

Vooral de zorgen om natuur en vogels is door de gemeente afgedaan met de redenering dat de „ingreep” als noodzakelijk kan worden aangemerkt. Er kan namelijk buiten het weidevogelgebied en de ecologische hoofdstructuur geen geschikte alternatieve locatie gevonden worden. Een bedrag dat inmiddels is gestort in het weidevogelfonds moet dat compenseren. De gemeenteraad is nu aan zet, want die moet het bestemmingsplan met de daarbij behorende bezwaren nu beoordelen.

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Brandweer Fryslân reageerden op het plan, maar dit waren geen bezwaren. De Provincie geeft aan dat het bestemmingsplan tot gevolg heeft dat 1,01 hectare van het weidevogelkansgebied van openheid en rust wordt verstoord voor de weidevogels. Dit kan worden gecompenseerd door een financiele compensatie. Het bedrag dat daarvoor staat is inmiddels betaald. Het geld wordt waar mogelijk ingezet voor herstel van aantasting van het gebied.

Het Wetterskip Fryslân adviseert drooglegging bij de bouw om opdrijving van verhadring te voorkomen.

Blusvoorzieningen en alternatieve weg

De brandweer geeft mee dat er op dit moment nog geen adequate bluswatervoorzieningen in het plangebied zijn. Bovendien moet de beweegbare brug naar het plangebied die ook zal worden gerealiseerd aan een bepaalde verkeersklasse voldoen. Kontour heeft aangegeven dat de brug geschikt is voor zware vrachtwagens als die van de brandweer. Tevens willen de spuitgasten dat er 2 routes zijn om bij de woningen te kunnen komen. De projectontwikkelaar heeft aangegeven dat ze een calamiteitenroute zal realiseren die er is in geval van nood. De gemeente stelt ook dat deze route als voorwaarde wordt gesteld. Deze route wordt afgesloten met paaltjes en voorzien van een driehoeksluiting. Deze kan door dehulpdiensten snel verwijderd worden.

De bezwaren komen van diverse partijen. Zo stellen buren dat de toegangswegen die nodig zijn voor het project zorgen voor verstoring van rust, privacy en luchtkwaliteit. Volgens hen wordt dit versterkt door de verhoogde ligging van de wegen.

Doordat het plan hoger komt te liggen dan het bestaande plan, zal er bovendien een soort poldertje ontstaan. Dit is niet mooi om te zien, maar omwonenden maken zich ook zorgen om het waterbeheer. Zij stellen dat in het nieuwe plan water ingebracht gaat worden ontstaan er dit tot gevolg kan hebben dat er kwelwater in het bestaand park komt. In het plan worden nergens harde toezeggingen gedaan over een voldoende afvoer in tijden van extreme regenval. In de huidige situatie levert dit al problemen op. Het water kan alleen met een dompelpomp voldoende afgevoerd worden. Bezwaarmaker vraagt zich af welke garanties en voorzieningen worden getroffen. Men wil niet afhankelijk zijn van een beheerder van het nieuwe park. Deze bezwaarmaker denkt verder dat de belangen van het nieuwe park en het vertier rondom badmeester Keimpe voorop worden gesteld. Hij of zij denkt verder dat de input en belangen van de eigenaren van de reeds bestaande woningen ten aanzien van bereikbaarheid, kwaliteit en veiligheid worden gebagatelliseerd.

Toegangsweg

De gemeente geeft te kennen dat ze met de bezwaarmaker al heeft overlegd over de toegangsweg. „Door Kontour is de toegangsweg 5 meter opgeschoven. De kruin van de toegangsweg komt volgens de tekening daarmee op circa 14 m afstand van de erfgrens te liggen. De toegangsweg komt daarmee op ruim voldoende afstand te liggen vanaf de bestaande recreatiewoningen. De weg zelf heeft tevens een waterkerende functie. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de indieners van de zienswijze legt Kontour ter afscherming een brede groenstrook aan de zuidwest en -oostkant aan van Recreatiepark Marswal.”De gemeente stelt verder dat er niet heel veel verkeer zal zijn op de nieuwe toegangswegen. Het boezempeil komt op hetzelfde niveau als dat in het gebied van Markant zegt de gemeente. Dat heeft geen invloed op de waterhuishouding van Markant zelf. Kontour heeft toegezegd dat ze zal zorgen dat de bestaande recreatiewoningen geen last zullen krijgen van wateroverlast. Voor de bestaande 18 recreatiewoningen die op polderpeil liggen wordt de afwatering verbeterd.

De Vereniging van Eigenaren van Bungalowpark Markant hebben wel een bezwaar ingediend. Zei stellen dat er eerst een visie voor het hele gebied moet komen voordat er een besluit wordt genomen op dit ene plan. Markant heeft , mede namens enkele belanghebbenden en personen, zelf een ‘Integrale Toekomstvisie Lutsmond Balk en Slotermeer’gemaakt, zonder de nieuwe verblijfsrecreatieve ontwikkeling. De gemeente heeft in de ontwerp omgevingsvisie aangegeven dat ze het van belang vindt om voor de hele gemeente een samenvattende visie op te stellen dus stellen de eigenaren dat ze dit ook vast omarmt. Verder stelt de vereniging dat de verkeerstoename niet goed is beoordeeld. Nu al worden bermen kapot gereden en dat zal in de nieuwe situatie veel erger zijn, zo stellen zij. Ook vinden ze dat de beweegbare brug veel vaker open zal zijn dan is aangegeven en wordt niet aangegeven hoe lang de brug steeds zorgt dat mensen het park niet uit kunnen. De eigenaren van de bungalows van het park willen dan ook een alternatieve weg die ze kunnen nemen als de brug op is.

Verouderde gegevens

Verder zou het onderzoek naar de behoefte van dit park zijn gebaseerd op verouderde gegevens. Ook ontbreekt volgens hen een onderbouwing dat dit plan bij een ecologische hoofdstructuur niet leidt tot een aantasting van belangrijke kenmerken van het gebied. Ook het verbod ontbreekt om in weidevogelkansgebieden nieuwe activiteiten toe te staan , stellen zij. Ook zijn ze er van overtuigd dat er een verstoring/verslechtering van een Natura 2000 gebied zal zijn. De Vereniging van Eigenaren heeft al aangegeven dat ze wil dat het plan niet wordt vastgesteld, maar wel mee wil denken over een invulling van het terrein en open staat voor overleg. Wordt het plan opgesteld zoals nu is aangegeven dan zal ze in hoger beroep gaan.

De gemeente vindt niet dat er eerst een integrale toekomstvisie op het gebied zou moeten worden opgesteld. Al vanaf 2004 is aangegeven dat er op deze plek toeristische ontwikkeling zou mogen zijn zo stelt ze. Verder vindt de gemeente dat met openheid, natuur en landschap, zichtlijnen, kwaliteit en leefbaarheid rekening is gehouden. De gemeente geeft aan dat er niet meer geluidsoverlast zal zijn van het verkeer en er komt een betonnen loopstrook langs het Tsjamkedykje. Daardoor zou minder bermschade ontstaan en de doorstroming en verkeersveiligheid bevordert. De brug zou volgens DFM 10 tot 15 keer per dag open en dicht gaan en de wachttijden zijn volgens hem minimaal. De brug wordt elektrotechnisch bediend, dat wil zeggen dat de brug door middel van het indrukken van één knop volledig zelfstandig opent en sluit. Bij normaal gebruik zal dit enkele minuten per keer duren.

Niet in Natura 2000 gebied

Als het gaat om ontwikkelingen buiten de ecologische hoofdstructuur stelt de gemeente dat dit park op deze locatie het best kan worden ingepast. Door aan te sluiten op bestaande voorzieningen is de nieuwe verstoring zo beperkt mogelijk, waardoor de voorgestelde locatie het meest geschikt is, zo stelt ze. Het ligt achter de bestaande bebouwde percelen en heeft een minimale invloed op de omgeving. Bovendien wordt het plangebied landschappelijk ingepast, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de waarden en kenmerken van de omgeving. Het plan waar de woningen komen ligt niet in een Natura-2000 gebied, de Fluessen op enige afstand wel. De gemeente is van mening dat wat meer vaarrecreanten maar tot een kleine verslechtering kunnen leiden als gevolg van verstoring. In de ecologische beoordeling zou echter niet blijken dat er geen ernstige negatieve effecten op rustende watervogels worden verwacht. Volgens De Fryske Marren onderschrijft de provincie dat ook.

De Vogelwacht Balk en Omstreken vreest dat het plan een onaanvaardbare schade veroorzaakt aan het landschap, de natuur, de soortenbescherming en biodiversiteit. Ook het bestemmen van agrarische gronden voor recreatiewoningen vinden ze onverantwoord. Het weiland in het plangebied is een belangrijk onderdeel van het Weidevogelkern(kans)gebied en kan beschouwd worden als een belangrijk leefgebied van de weidevogels. Daarnaast ligt het plangebied op ca. 400 meter afstand van het ganzenfoerageergebied. Het plangebied ligt niet nabij maar in het weidevogelkern(kans) gebied en is niet slechts 1,01 hectare volgens de plantoelichting maar 5 hectare groot.

Grote modderkruiper

Ook zitten er ca. 600 m2 watergangen. Eén watergang bevindt zich in het midden van het weiland en de andere op de grens met de camping. Geconstateerd is dat vooruitlopend op de planologische besluitvorming deze watergangen twee jaar geleden zijn gedempt, terwijl deze watergangen in open verbinding stonden met de ringsloot waarin onder andere meerdere beschermde Grote modderkruipers zijn waargenomen. Volgens de Vogelwacht zou volgens de Wet natuurbescherming vooraf nader en volledig onderzoek vereist zijn alleen al daarom.

In dit deel van het plangebied heeft volgens hen ook géén flora- en volledig faunaonderzoek plaatsgevonden, terwijl dat volgens hen wel verplicht is. Tevens wordt gesteld dat de gronden, bestaande uit circa 3 ha. grasvelden en circa 0,3 ha houtwal, bomen en struiken, volledig verdwijnen. Een leefgebied van vele ondergrondse en bovengrondse insecten, vlinders, vogels en vleermuizen. Op deze gronden heeft er geen flora en fauna onderzoek plaatsgevonden wat volgens de Wet natuurbescherming noodzakelijk is waar het gaat om beschermde soorten. Ook bij de voorgestelde waterontsluiting van circa 50 recreatiewoningen op het Slotermeer is geen onderzoek gedaan naar de eventuele gevolgen voor het beschermde gebied. De vogelwachten concluderen dan ook dat het plan in strijd is met de Wet Natuurbescherming.

De gemeente denkt daar anders over. Het ecologisch onderzoek is naar hun mening voor het bestemmingsplangebied inclusief de watergangen wel compleet voor alle punten uitgevoerd. De ecologische gevolgen zijn uitvoerig onderzocht, stellen zij. De zienswijze richt zich vooral op de ingreep in het weidevogelkansgebied en de gevolgen voor de beschermde soorten.Volgens de gemeente is uit onderzoek van het ecologisch adviesbureau naar voren dat slechts een beperkt deel van het weidevogelkansgebied extra verstoord zou raken. Volgens de eisen van de Verordening Romte is dat verlies financieel gecompenseerd. Het is volgens het adviesbureau niet gebruikelijk en niet noodzakelijk om in deze een specifiek weidevogelonderzoek uit te voeren. Vooral ook omdat het grootste deel van het bestaande gebied rondom het recreatiecomplex al is verstoord. Omdat het gebied dat vanwege rust en openheid voor weidevogels geschikt is, groter is dan 0,5 hectare (nl. 1,01 hectare) is dit financieel gecompenseerd. Dit door storting van het door de provincie berekende bedrag in het weidevogelfonds.

Verkeersveiligheid

Een ander bezwaar komt van omwonenden die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid en de bereikbaarhied van verschillende locaties. Al in de bestaande situatie leidt het verkeer over het Tsjamjedykje vaak tot gevaarlijke situaties. Door de plannen zal er nog veel meer verkeer op het Tsjamkedykje komen en dus het gevaar verhogen. Het plaatsen van een verhoogde beweegbare brug beperkt het vrije zicht van verkeersdeelnemers. Maar vermindert ook de verkeresdoorstroming. Veiligheid van verkeersdeelnemers komt daardoor in gevaar, maar ook de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Voor deze bezwaarmaker is de calamiteitenroute ook niet voldoende. Hij wil dan ook dat de brug verplaatst wordt naar een overzichtelijk deel van het Tsjamkedykje. Ook vreest hij geluids- en milieuoverlast door de gepland toegangsweg.

Ook krijgen de bestaande recreatiewoningen huizen voor hun neus die 2,5 meter hoger zijn, wordt het uitzicht dus beperkt en kan er niet gesproken worden van 1 park. Ter compensatie van deze gevolgen zou volgens reclamant de toegangsweg verplaatst moeten worden en zou de camping in stand kunnen worden gelaten.

Situatie is aanvaardbaar

Ook op deze reactie stelt de gemeente dat er geen problemen zullen ontstaan met verkeer door het park. „Uit het onderzoek is gebleken dat de verkeerssituatie in de nieuwe situatie aanvaardbaar is. Ook de verbeterde situatie rondom de trailerhelling heeft een positieve uitwerking op de verkeersveiligheid. Er is geen reden om alternatieven zoals voorgesteld door de indiener van de zienswijze nader te onderzoeken. In de genoemde mobiliteitstoets is beschreven en berekend dat de ontwikkeling tot een beperkte toename van de geluidsbelasting zal leiden, waarbij geconcludeerd is dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het woon- en verblijfsklimaat van de recreatiewoningen is niet in het geding. De vrees voor overlast en hinder van de ontsluitingsroute is naar onze mening ongegrond.”Ook stelt ze dat het effect van de nieuwe plannen op de bestaande recreatiewoningen in het gebied , zeer beperkt is.

Ook een boer die op de dienstwoning woont die aan de smalle weg die als toegangsweg van het plangebied fungeert heeft bezwaar gemaakt. Hij is ongelukkig met het plan en roept op om het karakteristieke weidelandschap met zijn open karakter tussen de woonkern Balk en het recreatiegebied langs het Slotermeer in stand te houden voor hert behoud van de natuur en de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied. Ook hij vreest geluidshinder. Verder stelt hij dat niet voldoende is aangegeven dat dit plan niet binnen stedelijk gebied kan worden ingepast. Ook is volgens hem niet aangetoond dat het plan niet ergens anders zou kunnen komen. Daarnaast vreest hij voor zijn bedrijfsvoering, want door de plannen komt ongeveer 12 hectare buiten zijn zicht te liggen. En dat is nodig, vanwege de ganzen die in de water neerschrijken op zijn land.

Ook stelt hij dat plangebied deel uit maakt van het provinciale weidevogelzoekgebied. In de weidevogelnota van de provincie en de verordening staat dat er voor een ontwikkeling als deze een duidelijke noodzaak moet zijn. Ook wordt hij volgens eigen zeggen in zijn bedrijfsvoering geschaad, omdat hij door de provinicie wordt afgerekend op voldoende resultaten als het om de weidevogels gaat.

De gemeente veegt al zijn bezwaren eveneens van tafel. De geluidsbelasting zou maar beperkt zijn, Daarbij kan ter vergelijking gewezen worden maar de definitie van reconstructie in de Wet geluidhinder. Verder baseert de gemeente zich op een geactualiseerde behoefte onderzoek waarin staat dat een park als dit niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd en dat er voldoende behoefte is in de regio.

Schade verhalen

De verwachte schade die de boer verwacht, kan hij proberen te verhalen. Het is volgens de gemeente geen reden om het plan niet vast te stellen.

Als het gaat om de weidevogels dan ligt volgens de gemeente het plangebied zelf binnen de verstoringsafstand van de bestaande recreatiecomplexen en de functies langs het Tsjamkedykje. Daardoor wordt het zelf niet meer een weidevogelkansgebied, maar ligt het er wel vlak bij. De ontwikkeling heeft een potentieel verstorend effect op het gebied openheid & rust in het weidevogelkansgebied. Het criterium ‘openbaar belang’ is ruimer is dan het criterium ‘groot openbaar belang’ dat op ingrepen in de cologische Hoofd Structuur (EHS) van toepassing is. In dit geval vallen ontwikkeling op het gebied van verblijfsrecreatie ook onder het kopje openbaar belang.

Omdat het gebied dat vanwege rust en openheid voor weidevogels geschikt is, groter is dan 0,5 hectare (namelijk 1,01 hectare) is dit financieel gecompenseerd door storting van het door de provincie berekende bedrag in het weidevogelfonds. Verder bestrijdt de gemeente dat er in de sloten grote modderkruipers zijn aangetroffen. Daarvoor is een ecologisch onderzoek ingesteld. Om te voorkomen dat de Grote modderkruiper zich in deze slootjes gaat vestigen, zijn deze op advies van en na onderzoek door de ecoloog verontdiept en is een duiker met terugslagklep geplaatst.

Nu de zienswijzen zijn verwerkt, gaat het plan richting de gemeenteraad.