„Weidevogels en veiligheid burgers in geding bij plan villawoningen ”

BALK Er is weerstand tegen het plan om bij Balk een villapark te bouwen in een open gebied waar weidevogels de kans krijgen nageslacht te krijgen. En communicatie met de ontwikkelaar is er nooit geweest.

De meerderheid van de gemeenteraad van gemeente De Fryske Marren stemde ooit voor het plan van de luxe villawoningen nabij Markant. Maar toen boer Douwe Albada, mensen van De Vereniging van Eigenaren van Markant en de vogelwacht hen attendeerden op de problemen die zouden ontstaan met de weidevogelstand, een brug die er moet komen en met de gewone toerist, bleek dat het merendeel van hen dacht voor een heel ander plan te hebben gestemd. Een plan namelijk aan de overkant van het water. Waar geen enkel bezwaar op is ingediend omdat de ontwikkelaars daarvan andere partijen wel serieus namen.

Het typeert volgens Pieter Veenstra van de Vogelwacht, Ton Tuijten namens Markant en boer Albada hoe dit proces is gelopen. Onzorgvuldig, met verkeerde aannames en zonder enige vorm van communicatie met de partij die de villa’s er neer wil zetten

Een keer om tafel, met verkooppraatje

„Ontwikkelaar Kontour is ook één keer met ons om tafel gaan zitten. Met een verkooppraatje,” aldus de drie partijen die zich grote zorgen maken over de vogelweidestand, de veiligheid van burgers en de financiële consequenties voor de gemeente. Albada benadrukt eerst dat er in de buurt een hele mooie samenwerking is ontstaan tussen de diverse partijen die er gevestigd zijn en de Vogelwacht.

Doordat alle partijen zich hebben ingezet voor bescherming van natuur en weidevogels zijn er geweldige resultaten geboekt. Hij zorgt er voor dat op zijn land alle mogelijke weidevogels kunnen broeden, samen met de Vogelwacht en jagers die er voor zorgen dat predatoren als vossen en kraaien de nesten niet leeghalen en de jonge kuikens niet opvreten. Met zeer goede resultaten zoals de cijfers laten zien.

Zo combineert hij een modern melkveebedrijf met weidevogelbeheer. „Ik werk niet biologisch, maar mijn koeien weiden wel. Dat hoort bij weidevogelbeheer. En dat levert uitermate goede resultaten op. Zo zijn er op mijn land met mais veel kieviten te vinden. Mijn weidevogelland is zelfs 1 van de meest succesvolle van heel Friesland. In 6 jaar tijd ging het aantal nesten van 15 naar 40. Het is dus een formule die werkt en nu gooien ze dat allemaal zo overboord?”

Uitdaging

Hij ziet het als een uitdaging om dat vogelweidegebied uit te breiden en de vogels een goede overlevingskans te geven. Zoals overheden als de provincie dat ook voortdurend roepen. En nu moet hij misschien met lede ogen toekijken dat een open gebied waar de vogels het uitermate goed doen, zal worden volgebouwd. „Waar bestaat dan dat beleid om de weidevogel te beschermen nog uit,’ vraagt hij zich samen met de Vogelwacht af. Overal zie je de aantallen weidevogels dalen en hier juist opleven. Wat wil deze provincie dan met dit weidevogellandschap?”

Pot geld ter compensatie

De ontwikkelaar hoefde alleen een pot geld te geven en deed dat blijkbaar al in 2016 en de vogels doen er blijkbaar niet meer toe. Hoeveel geld er moest worden gestort wil de provincie nog niet zeggen. En ook niet hoe dat geld de vogels dan elders wel weer op het nest krijgt.

Toch al verstoring, dus dit kan er dan nog wel bij

‘Ze schrijven in hun rapport dat er al een beetje verstoring was. Dan kon deze enorme verstoring er nog wel bij.” Ook de Vogelwacht was zeer verbaasd over de bevindingen in rapporten over het gebied. „ Zo zouden er geen vleermuizen zijn te vinden, terwijl je die ‘s avonds de hele tijd heen en weer ziet vliegen. Is er dan iemand overdag in februari en augustus even langs geweest en heeft die vanuit de auto met het raampje naar beneden een seconde gekeken en geconcludeerd die zijn er hier niet? Hetzelfde geldt voor de groene modderkruiper.

Boer mocht niks, watergangen al gedempt voor plan

Boer Albada mocht niets bedrijfsmatigs doen om dat

beest te verstoren en liet dat dus ook na. Tot opeens duidelijk werd dat vooruitlopend op de planologische besluitvorming twee watergangen twee jaar geleden al zijn gedempt om juist dat dier er weg te krijgen. Terwijl deze watergangen in open verbinding stonden met de ringsloot waarin onder andere meerdere beschermde Grote modderkruipers zijn waargenomen. Partijen meldden dat bij de provincie, maar die verwees naar het Wetterskip. „Als die het goed zou vinden, zou dat wel zo zijn.” Maar alleen al om die modderkruiper zou volgens de Vogelwacht en de Wet natuurbescherming vooraf nader en volledig onderzoek vereist zijn. Maar ook de Noordse woelmuis, een heel zeldzaam dier komt voor in het gebied. Staat ook nergens vermeld in de rapporten.

Natuurbewust

De Vereniging van Eigenaren van Markant is ook natuurbewust bezig. Ze hebben de bermen ingezaaid met bloemen die zorgen voor bijen. Niet zelf, maar daarvoor hebben ze de gemeente betaald. Die wilde er namelijk gras inzaaien. Toen ze opperden dat anders te doen, werd hen een rekening gepresenteerd van 700 euro. Verder is de camping natuurlijk ingericht met onder andere houtwallen waar dieren hun beschutting vinden. En hebben ze kruidenrijen gemaakt, waar langs het

mooi wandelen is.

Wat voor zin heeft het?

Ook staat er een zwaluwhotel op het terrein. En een stukje land van Staatsbosbeheer willen ze ook gaan beheren. Staatsbos heeft daar geen geld voor, maar zij willen er voor zorgen dat vogels daar kunnen fourageren. Voor eigen rekening. Maar ze vragen zich bij al die zaken wel af wat het allemaal voor zin heeft als een heel groot stuk open ruimte het hele open landschap verstoort. „Met alle licht- en geluidsvervuiling die daar bij hoort.”

Brug kan helemaal niet

De brug is een ander heikel punt. Dat moet er eentje worden waar zeilschepen doorheen kunnen met de mast omhoog, Want dat willen mensen die in een luxe villa zitten. Maar de plek waar de brug gesitueerd moet worden, is daar helemaal niet op ingericht en de veiligheid is in het geding stellen de bewoners van Markant. Nu al is het moeilijk om elkaar daar te passeren, want de weg is enorm smal. „En als aan beide kanten auto’s moeten wachten en elkaar dan moeten passeren, hoe denk je dan dat dit er uit gaat zien?”

Wie draait op voor kosten?

Hoe in het rapport komt te staan dat dit allemaal gemakkelijk kan, snappen de bewoners dan ook echt niet. „Bovendien is helemaal niet duidelijk wie er

voor de kosten van het beheer van die brug opdraait. Het vermoeden is dat het de gemeente is. Maar die heeft daar nog steeds geen antwoord op gegeven. Ondanks een WOB verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur dat van bestuurders vraagt om meer informatie te verschaffen dan de gemeente in dit geval wil geven).

Kontour geeft aan dat plan zonder brug niet doorgaat

„Maar Kontour heeft duidelijk aangegeven dat als die brug er niet komt, het hele park er ook niet komt.” Ook wie de kosten van de nieuwe trailerhelling moet dragen is niet duidelijk. Die moet nu verlegd, maar ook dat kost veel geld. „En het strand zal nu ook wel opgeknapt moeten worden. Ook daarvoor is de vraag wie dat betaalt.”

Veiligheid

De Vereniging van Eigenaren van Markant vreest verder voor calamiteiten. Er wordt wel een speciale weg aangelegd voor brandweer en andere hulpdiensten, maar daar mogen burgers geen gebruik van maken. „Wat als je zelf snel naar de dokter of de dokterswacht moet en die andere weg kan niet gebruikt worden omdat er iets met de brug is of hij is op?

En dan zijn er nog de campinggasten van de Marswal. „Als dit plan doorgaat, krijgt de camping een heel andere invulling en moeten de vaste gasten vertrekken. Terwijl het gebied nu voor een heel breed publiek is. Ook dat verdwijnt dan.”Plaatselijk Belang Balk heeft daar ook al op gewezen. Die vraagt zich overigens ook af of er in deze hoge prijscategorie wel echt voldoende belangstelling is om te kopen.

Meintje Haringsma