Digitale kerkdiensten uit Friesland worden vanuit de hele wereld gevolgd

WORKUM In 2021 zal, als het goed, gaat vanuit alle hoeken van de provincie een kerkdienst worden uitgezonden via Omrop Fryslân. Welke kerken dat precies zullen zijn en in welke plaatsen is nog niet helemaal duidelijk. Dit hangt onder andere af van de omstandigheden. Ook moet een kerk technisch goed zijn voor zo’n uitzending en moet het kerkbestuur het natuurlijk ook willen. Duidelijk is wel al dat Workum in principe in het rijtje voorkomt.

Vanuit welke kerken en in welke plaatsen er zal worden uitgezonden, is nog niet helemaal duidelijk. Dit hangt onder andere af van de omstandigheden. Ook moet een kerk technisch goed zijn voor zo’n uitzending en moet het kerkbestuur het natuurlijk ook willen. Duidelijk is wel al dat Workum in principe in het rijtje voorkomt.

Het initiatief komt voort uit het feit dat de Omrop sinds corona al kerkdiensten uitzond vanuit de Protestantse Gemeente Franeker. Er bleek dat dit voorzag in een enorme behoefte. Dit bleek uit de vele reacties die er binnenkomen, zowel bij de Omrop als bij Protestantse Gemeente Franeker. Iedere zondag trekt de dienst vanuit de Martinikerk te Franeker zo’n 40.000 – tot 60.000 kijkers. Daarnaast reageren mensen vanuit het hele land en zelfs daarbuiten. Zelfs vanuit Australië komen berichten dat mensen de diensten volgen.

De uitzendingen zijn begonnen in maart, toen er vanwege het coronavirus geen gemeenteleden meer fysiek de kerkdiensten konden bijwonen. Omrop Fryslân heeft zich toen maatschappelijk verantwoordelijk gevoeld om de diensten uit te gaan zenden. In de maanden juli, augustus en september waren er geen uitzendingen, maar na het oplaaien van het virus zijn de uitzendingen vanaf 11 oktober weer hervat.

Om de continuïteit van deze uitzendingen op langere termijn te waarborgen, heeft een zogeheten Opstartgroep zich beraden over een vervolg. Uit deze Opstartgroep is de ’Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân’ ontstaan met als taak om voor 2021 een vervolg te geven aan de uitzendingen, zowel organisatorisch als financieel. Omrop Fryslân blijft de diensten uitzenden.

Raad van Kerken

De wurkgroep valt onder de Raad van Kerken Fryslân. De leden zijn, met uitzondering van de voorzitter, afgevaardigden van de Raad van Kerken in Fryslân, Stichting Krúspunt en het Breed Moderamen van de PKN classis in Fryslân. Voorzitter is Maaike van Dijk uit Franeker, voormalig voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Franeker.

Tot eind december blijven de uitzendingen uit de Martinikerk in Franeker komen, maar voor 2021 heeft de wurkgroep voor een nieuwe opzet gekozen en wel voor de het format ‘Tsjerke fan de Moanne’. Iedere maand wordt van plaats en kerkgebouw in Fryslân gewisseld, zodat de diensten verspreid worden over de provincie. De inhoud van de diensten blijft vrijwel gelijk. De diensten worden door verschillende kerkgenootschappen verzorgd, zodat de oecumene tot zijn recht kan komen.

In gsprek

De wurkgroep is al in gesprek met meerdere kerkelijke gemeenten om ‘Tsjerke fan de Moanne’ te zijn. De eerste Tsjerke Fan de Moanne in 2021 is Trinitas te Heerenveen. Daar zijn de voorbereidingen in volle gang. Een lid van de wurkgroep is steeds coördinator bij de Tsjerke fan de Moanne.

Stappenplan

Er wordt gewerkt met een vast stappenplan, om zo de continuïteit en kwaliteit van muziek en zang te waarborgen. Belangrijk uitgangspunt bij de keuze van een kerkgebouw zijn de technische voorwaarden die de Omrop stelt. Met een ‘Tsjerke fan de Moanne’ worden de niet geringe kosten voor een uitzending beperkt. Iedere zondag in een andere plaats zou een te dure operatie zijn. De andere plaatsen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.