Tegenstanders villapark aan gemeente:”Neem plan luxe Villapark niet verder in behandeling”

BALK De Vereniging van Eigenaren van Bungalowpark Markant vraagt de gemeenteraad om het plan voor een luxe recreatievillapark bij Balk niet verder in behandeling te nemen. Het zou niet stroken met een nieuw aanvalsplan om weidevogels te beschermen.

De Vereniging heeft bij de gemeente De Fryske Marren allerlei vragen neergelegd over het te bouwen villapark. Daarop heeft ze van B&W echter nog geen enkel antwoord ontvangen en dit laat ze nu per brief aan gemeenteraad en college weten.

Drie maanden geleden besloot de gemeenteraad het punt van de agenda te halen. Reden was dat er fouten waren gemaakt door de provincie in de te betalen weidevogelcompensatie. Direct daarop vroeg de Vereniging ook om berekeningen voor werkgelegenheid. Er wordt in de plannen namelijk gesteld dat er tussen de 50 en 60 banen worden geschapen. Dit is iets dat de Vereniging, die tegen het plan is, wel heel veel lijkt. Ook zijn er vragen gesteld over de anterieure overeenkomst die is gesloten tussen de gemeente en Kontour.

De Vereniging zegt dat steeds is toegezegd dat er antwoorden komen, maar die zijn tot op heden niet ontvangen.

Daarnaast is een handtekeningenactie opgestart tegen het plan vanwege de grote negatieve gevolgen voor natuur en biodiversiteit. Inmiddels hebben meer dan 1500 mensen die ondertekend. Het overgrote deel van hen komt volgens de initiatiefnemers uit Balk en omgeving. Daarom stellen de tegenstanders dat het zeer de vraag is of er dus wel maatschappelijk draagvlak is voor het vakantiepark met luxe villa’s die rond de miljoen kosten.

Ook de provincie heeft tot nu toe niet van zich laten horen. Er is geen nieuwe berekening gemaakt voor de weidevogelcompensatie. Ook is niet gereageerd op onderzoek van de Vogelwacht die zegt aan te tonen dat het plan onjuistheden bevat. Ook zou de verstoringsafstand van 200 meter waar over wordt gesproken niet kloppen.

Daarnaast haalt de Vereniging van Eigenaren het punt aan van het aanvalplan Grutto. Dit is nodig om het uitsterven van deze en andere weidevogels tegen te gaan en heeft ook de steun van de provincie. Al in 2021 moet dit zelfs leiden tot nieuw provinciaal weidevogelbeleid. Een aantal fracties in de Tweede Kamer vindt dit plan zo belangrijk dat ze een motie heeft ingediend om in januari 2021 met een concreet actieplan te komen. Deze motie is aangenomen en moet dus uitgevoerd worden.

„Het ligt voor de hand dat het actieplan en het nieuwe provinciale weidevogelbeleid ook gevolgen zullen hebben voor het ontwerp bestemmingsplan van het villapark,” zo menen de Vereniging van Eigenaren, de Vogelwacht Balk en omstreken en weidevogelbeschermer en boer Albada. „Dit omdat in het desbetreffende weidekansgebied het aantal grutto broedparen de laatste jaren sterk is gestegen. En het dus bij uitstek een grutto kansgebied is.”

De briefschrijvers vragen de gemeenteraad dan ook het aanvalplan te onderscheiden dat de grutto moet beschermen. En zo voegt ze toe:”En geen besluiten te nemen die daar mee strijdig kunnen zijn en tot onomkeerbare gevolgen kunnen leiden.” De partijen wijzen er verder op dat de gewijzigde inzichten en beleid op landelijk en provinciaal politiek niveau niet door het college van B&W genegeerd kan worden. „Volgens ons betekent dit dat het huidige gemeentelijke beleid met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan herzien moet worden. En de huidige planprocedure gestopt. Dit totdat het nieuwe provinciaal weidevogelbeleid en het uitvoeringsplan van het Aanvalsplan bekend zijn.

De tegenstanders vragen de leden van de gemeenteraad dan ook om het huidige ontwerp bestemmingsplan om die redenen niet verder in behandeling te nemen. Dit in het geval burgemeester en wethouders toch besluiten het ontwerp bestemmingsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.