Weblog burgemeester Veenstra | ‘Met inwoners als een overheid werken’

Burgemeester Veenstra van De Fryske Marren schrijft wekelijks een weblog. Daarin gaat hij in op zaken die spelen in de gemeente of betrekking hebben op DFM. Hieronder zijn tekst.

In de vergadering van de gemeenteraad spraken we woensdagavond over het onderwerp participatie. Hoe kan het samenspel tussen inwoners en gemeente (raad, college en ambtenaren) zo goed mogelijk verlopen. Natuurlijk zien we op dit moment al een heleboel goede voorbeelden. Ook in onze gemeente hebben we de zaak zo georganiseerd dat allerlei initiatieven via bijvoorbeeld de dorpencontactfunctionarissen op de juiste plek in het gemeentelijk apparaat terecht komen.

Maar hoe zorgen we nu verder dat, voordat er vanuit de gemeente allerlei beleidsplannen op papier worden gezet, goede initiatieven uit de samenleving hun weg naar een raadsbesluit zo soepel mogelijk vinden en als onderbouwing voor het beleid kunnen dienen. Dat is natuurlijk in de praktijk nog niet zo gemakkelijk. Maar de wil om het te doen is er.

Het raadsvoorstel is dan ook niet voor niets unaniem aangenomen. We hebben met elkaar afgesproken dat er aan het eind van het jaar een nieuw document ligt waarin wordt beschreven hoe de nieuwe werkwijze zal zijn. En waarin we ook vastleggen welke positie de gemeente raad heeft.

Want de raad is de gekozen volksvertegenwoordiging die de taak heeft de kaders binnen de gemeente te bepalen en die het algemeen belang in acht moet houden. Dat is met een mooi woord onze ‘representatieve democratie’.

Maar de samenleving verandert. In snel tempo. Daar moeten alle overheden op inspelen. Hoe vinden we de balans tussen die representatieve democratie en de nieuwe “participatieve democratie” waarin de samenleving zelf aan zet is. Die balans gaan we opzoeken en beschrijven.

Dat doen we niet alleen vanuit de theorie. De komende maanden gaan we experimenteren. Een aantal projecten waarin we samen met inwoners tot plannen zijn gekomen gaan we evalueren en een aantal nieuwe projecten gaan we kritisch volgen.

Wat ging er goed en wat kan er beter. Hoe begeleiden we de inwoner die een plan heeft, hoe wordt de betrokken ambtenaar van degene die bedenkt degene die de burger ondersteunt. En ook; wat moet er in ons politieke besluitvormingsproces veranderen om de initiatieven van onderop de kans te geven tot ontplooiing te komen. Interessante en goede ontwikkelingen. Ik verwacht dat we er het komende half jaar veel van leren.

Gelukkig kunnen we daarbij ook naar anderen kijken. Andere gemeenten zijn met vergelijkbare zaken bezig. En de provincie presenteerde deze week ook een voorstel om met bestuurlijke vernieuwing aan de slag te gaan. Allerlei initiatieven passeren de revue. Provinciale Staten gaat zich er binnenkort over uitspreken. Ook in deze plannen lees ik de gedachte om meer gebruik te maken van kennis en kunde die er in de provincie is.

Dat kun je ook als gemeente en provincie samen doen. We hebben weliswaar verschillende taken en bevoegdheden, maar die taken vallen soms wel samen. Ik denk aan de klimaatplannen, de veenweideproblematiek en de omgevingsvisie. We hebben het over hetzelfde grondgebied.

En vooral over dezelfde inwoners, voor wie het niet zou moeten uitmaken of een plan bij de gemeente of bij de provincie hoort. Hier ligt een mooie kans voor samenwerking tussen de bestuurslagen. Daarmee kunnen we het werken als één overheid een stap vooruit brengen.

(Tekst burgemeester Fred Veenstra)