AZC:”Van illegaal naar permanent?”

BALK Wim Hospes uit Balk heeft de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren een brief gestuurd over de mogelijke verlening van de tijd dat het AZC nog in Balk blijft staan. Hij stelt dat de zin: Van illegaal naar permanent” hem als eerste te binnenschoot, toen hij vernam over de plannen van het COA om het AZC in Balk 2 jaar langer open te houden.

„Nee, ik ben geen racist en vind ook dat Nederland ruimhartig dient te zijn voor vluchtelingen die van haard en huis verdreven zijn. Maar in dit geval is er ook een andere kant. Het ligt nog vers in het geheugen dat de gemeente destijds vreselijk in de fout is gegaan bij de vergunningsprocedure voor het asielzoekerscentrum in Balk. Met een beknopte procedure wilde men dit plan er even door drukken. De rechter heeft op 28 december 2017 uitgesproken dat de gemeente ten onrechte niet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft gevolgd. Met als gevolg dat de civiele rechter het AZC illegaal verklaart. De bezwaar makende familie de Winter werd in het gelijk gesteld. Daaraan voorafgaand was het echec van de voorgenomen vestiging van een asielzoekerscentrum in Rijs. “In een tenenkrommende bijeenkomst in het afgeladen hotel Gaasterland maakte wethouder Durksz eind november 2014 bekend dat er een streep ging door een AZC in Rijs. Een toelichting bleef uit tot verbijstering van de driehonderd aanwezigen”Opnieuw een voorbeeld van proberen door te drukken zonder draagvlak onder de bevolking. En wie herinnert zich niet de commotie over de illegale bouw van de noodgebouwen van campus Wyldemerk in Oudemirdum. De hoogste rechter, de Raad van State moest er aan te pas komen om de gemeente te dwingen deze barakken weer af te breken.”

Volgens Hospes wijdde het Friesch Dagblad op 10 maart 2018 een pagina groot artikel aan de flaters van gemeente “De Fryske Marren” met als conclusie “Wat vooral blijft hangen is het beeld van een gemeente die voortdurend in de clinch ligt met de eigen inwoners. Of het nu gaat om de huisvesting voor statushouders, de bouw van het asielzoekerscentrum in Balk, de herinrichting van het Wyldemerkterrein bij Harich of het wandelpad Omkromte in Joure. Recent „voelden Jousters zich bedrogen over de groenstrook”. Met andere woorden er is altijd gedoe! Of misschien te weinig deskundigheid? Of dit laatste nu klopt of niet, feit is dat De Fryske Marren” verschillende keren door de rechter is teruggefloten”.

De briefschrijver stelt: „Op 10 februari 2016 heeft het COA een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een AZC aan de Wikelerdyk in Balk. De aanvraag is voor 6 jaar, dit is inclusief de bouw- en afbraakperiode. Het AZC zal volgens de gemaakte afspraken maximaal 5 jaar open zijn, na de komst van de eerste bewoners. Dit AZC is een tijdelijke voorziening, geschikt voor vijf jaar gebruik. Ik herinner mij nog heel goed dat er destijds tijdens een bijeenkomst in de Treemter veel bezwaren werden geuit ten aanzien van de komst van het AZC. Het was veel te groot voor het kleine Balk, 500 asielzoekers op een bevolking van 3500, skyline van Balk ontsierend als toeristencentrum, waarom niet in een grotere plaats als Joure enz). Zowel de verantwoordelijke wethouder als de burgemeester beloofden plechtig zowel aan de bezoekers als aan de familie De Winter (zou zwart op wit komen te staan) dat het centrum na 5 jaar weer zou verdwijnen.”Nei fiif jier moet it COA him d’r mar mei rêde! zei burgemeester Aalbers toen. Al vanaf het begin bestonden er twijfels over deze toezegging en de twijfelaars krijgen gelijk. Het COA vraagt om verlenging, eerst voor 2 jaar. Noodzakelijk? Als men de instroom over 2020 vergelijkt met die van het jaar daarvoor niet. In 2019 was er een instroom van 29.435. In 2020 is die gedaald naar 19.132. Waarom toch deze aanvraag van het COA? Omdat dit past in hun nieuwe strategie om niet langer tijdelijke opvanglocaties te creëren maar in plaats daarvan uit te gaan van permanente opvanglocaties, zie Burgum en Sneek. Is de gevraagde uitloop van 2 jaar slechts een aanloop naar een permanent (groter?) AZC. Met misschien ook nieuw te bouw woningen (net als in Sneek) voor asielzoekers in plaats van de huidige houten barakken? Zulks ten koste van onze eigen Gaasterlandse jongeren die al jaren op de wachtlijst staan voor een passende woning? Zie de noodkreten van deze jongeren onder andere in de Balkster Courant van 4 februari “Woningschaarste in Gaasterlân: It is 1 grutte ramp”. Het is te hopen dat “Joure” dìt probleem ook eens serieus neemt.”

Hospes besluit zijn betoog dat hij vindt dat iedere ontheemde vluchteling het verdient dat van overheidswege alles wordt gedaan om een veilige plek voor hen te zoeken. „Maar om draagvlak onder de bevolking te creëren is een eerste vereiste: hou je aan je woord! Ook al is het 5 jaar geleden.”