Plan om op voormalige grasdrogerij 2 landhuizen te bouwen en gebouwen te verhuizen

HARICH Er ligt een plan om op het voormalige grasdrogerijterrein (en nabije omgeving) in Harich aan de Wyldemerkwei 2 landhuizen te bouwen. Verder blijft er een deel bestemd voor bedrijven in de vorm van de Gaasterland Express. Burgemeester en wethouders willen nu weten wat de gemeenteraad daar van vindt.

Het terrein van de voormalige grasdrogerij kent een lange voorgeschiedenis. Na ontmanteling van de grasdrogerij zijn diverse plannen voor deze locatie de revue gepasseerd. Op dit moment ligt er nog steeds een bedrijventerrein-bestemming op de plek waar de grasdrogerij heeft gestaan . Daar mag 1 bedrijf gebouwd worden. In september 2020 hebben de eigenaren een gesprek gehad met de portefeuillehouder over nieuwe plannen op deze locatie. Nu vragen zij de gemeente of zij bereid zijn om wonen en bedrijfsmatige activiteiten er te combineren.

Het doel van de plannen is om de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied een opwaardering te geven en de plek een definitieve invulling te geven. Dit betekent: de (lichte) bedrijfsmatige activiteit van de Gaasterland Express behouden, de bijbehorende (bedrijfs)-woning slopen en deze opnieuw te bouwen aan de Wyldemerkwei. De bedrijfsloodsen zouden dan ook verplaatst moeten worden. Verder is het plan om de overige bedrijfsbestemming (het overgrote deel van het terrein) te wijzigen in de bestemming Wonen en daarbij de mogelijkheid te bieden voor de bouw van maximaal twee landhuizen.

Het bestemmingsplan geeft aan dat er op de grond de bestemming bedrijfsdoeleinden van toepassing is. Op basis daarvan mag er per ongeveer 5000m2 ten behoeve van één bedrijf worden gebouwd. Dat komt niet overeen met het plan en daarom moet de raad aangeven of ze dat wel of niet een goed idee vindt.

Er ligt wel een positief stedenbouwkundig advies. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de bedrijfsbestemming met veel bouwmogelijkheden er wel op ligt, maar niet gewenst is. Het terrein ligt al jaren grotendeels braak en er vindt opslag plaats. Al met al een rommelige situatie, zo is het oordeel. Van daaruit geredeneerd is deze ontwikkeling positief. Een bestaand bedrijf krijgt een andere plek, waarbij de bedrijfswoning een duidelijke nieuwe locatie krijgt aan de Wyldemerkwei. Ook een bijbehorende bedrijfsloods die zich nu ook nog op het perceel bevindt, krijgt daarbij een nieuwe logische locatie achter de bedrijfswoning. Prima inpasbaar aldus de stedenbouwkundigen.

Het advies is om niet op voorhand te sturen op maximale oppervlakten en hoogten, maar om vooral te sturen vanuit de wens tot kwaliteit. Op deze locatie kan veel, als het maar zorgvuldig, met gevoel voor de omgeving én met kwaliteit gebeurt.

Ook de provincie is positief over het plan, maar die geeft wel aan dat ze kwaliteit wil zien op deze plek. Concreet betekent dit dat er samenhang moet zijn tussen de bebouwing en de inrichting en het geheel moet zijn afgestemd op de ligging van de plek. Ook moeten zowel de bestaande boerderij als de nieuwe bedrijfswoning en de twee grote landhuizen als een samenhangend geheel gezien worden. En het betekent dat zaken moeten verdwijnen. Zo moet het gebouwtje dat nu in gebruik is als kantoor afgebroken. En de loods achter op het terrein moet op een andere plek landschappelijk worden ingepast. Met de woningen moet ook de terreininrichting mee ontworpen worden. En de voorzieningen die nodig zijn om verkeersgeluiden af te schermen mogen het groene beeld vanaf de N359 niet aantasten.

Burgemeester en wethouders zijn wel van mening dat ze met de randvoorwaarden positief zijn over het plan. Ook zijn ze blij dat daarmee een einde kan komen aan alle onduidellijkheid over de toekomst van de locatie.

De aanvragers geven verder aan dat de gemeente de kosten zou betalen voor de de bestemmingsplanprocedure. Dit zou eerder zijn toegezegd door wethouder Veltman tijdens eerder (gestrande) gesprekken over de herinvulling van dit terrein. Uit navraag blijkt dat dit inderdaad het geval is, omdat er toentertijd sprake zou zijn van een maatschappelijke meerwaarde die uit deze plannen zou voortkomen. Die meerwaarde zou komen uit een (semi-openbare) strook natuur met agrarisch medegebruik recht tegenover Kippenburg waarin de oude laan naar het Spittael hersteld zou worden. Met dat in gedachten is toen onderzocht of er vanuit de provincie, Staten en Stinsen en gemeente ook in het project geparticipeerd en/of gefaciliteerd zou kunnen worden. Vanuit dat oogpunt zou door de gemeente aangegeven zijn om voor deze kosten in te staan. B&W vindt dat met dit plan de lcoatie wel verbetert, maar vindt tevens dat er van een maatschappelijke meerwaarde geen sprake meer. Ook daarover moet de gemeenteraad nu een uitspraak doen.

De plannen zitten nu nog in het stadium van ‘vooroverleg’. In de beantwoording van het principeverzoek zullen initiatiefnemer worden gevraagd om hier aandacht voor te hebben en ook te beschrijven hoe zij participatie vorm hebben gegeven.