Foto fan de moanne

BALK - Dit is de foto fan de moanne novimber. De Blitse Flitsers hiene as ûnderwerp: "Silhouette". Mei de prachtige sinsopkomsten en sinsûndergongen fan de lêste wiken ha we prachtige foto's meintsje kinnen. Dizze, de winnende, is fan Rinkje v.d.Heide.