Blitse foto

IT HEIDENSKIP - De Blitse Flitsers út It Heidenskip hiene yn april de opdracht mei krigen om yn oktober in pear moaie simmerfoto's fan eigen tún sjen te litten.

Dizze winnende foto is makke troch Sietse Jorritsma fan Branburren.