Workumer kamer blijft in Workum

WORKUM - Het Museum voor Kerkelijke Kunst in Workum heeft eind 2017 haar deuren moeten sluiten. In dit museum bevindt zich momenteel de Workumer kamer, in bruikleen gegeven door het Fries Museum. Dit zou betekenen dat de kamer terug zou moeten naar depot van het Fries Museum. Het bestuur van Museum Warkums Erfskip heeft dit in samenwerking met het Museum voor Kerkelijke Kunst kunnen voorkomen door een project op te starten voor het behoud van de Workumer kamer in Workum.

Museum Warkums Erfskip gaat een gedeelte van het oude monumentale stadhuis huren van de gemeente Súdwest-Fryslân. Na enkele aanpassingen in het gebouw wordt de Workumer kamer binnenkort herplaatst op de tweede verdieping van het oude stadhuis.

Subsidies

Museum Warkums Erfskip is geheel afhankelijk van subsidie en vrijwilligers. Om dit project te kunnen bekostigen zijn subsidies aangevraagd bij diverse fondsen en stichtingen.

De kosten van dit project: het demonteren, het vervoeren, de aanpassingen in oude stadhuis, het herplaatsen van de Workumer kamer zijn inmiddels gedekt. Museum Warkums Erfskip heeft bij het realiseren van de plannen advies gekregen van de Museumfederatie Fryslân.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van: Ottema Kingma Stichting, Meindersma Siebenga Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Iepen Mienskip Fûns (Streekwurk), Rabobank, de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Bas Backer, Juckema Siderius Fonds, P.W. Janssens’s Friesche Stichting, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Van Heloma Stichting en Stichting Stadsburgerweeshuis Workum.

In 1 nacht 3 kinderen verloren aan de tyfus

De Workumer kamer is een unieke kamer, de geboortekamer van onder anderen de bekende kunstenaar Tjipke Visser. Bijzonder zijn de tegelwanden i.c.m. met schouw, bedsteewand en plafond. Deze kamer is destijds ter gelegenheid van de geboorte van Albert Lieuwes Potma gemaakt. Zijn ouders, die omstreeks 1780 aan 't Súd 109 woonden, verloren eerder in één nacht drie kinderen aan de tyfus. De vreugde over de geboorte van deze zoon Albert was zo groot, dat zij besloten deze (Workumer) kamer te laten maken. In de vier wanden zijn de voorstellingen van Lente, Zomer, Herfst en Winter in nu antieke tegels uitgevoerd. Onder de vensterbanken staat: "1791 den 2 augustus des dinsdaags morgens half neegen uur is gebooren Albert Lieuwes Potma" en "1797 in de maand meij heeft Albert Lieuwes Potma hier den eersten steen geleid in bijzijn van zijn vader en moeder Lieuwe Hijlkes en Simkjen Alberts Potma".

Nadat de Workumer kamer geplaatst is, zal de burgemeesterskamer opgesierd worden met behangsels uit ca. 1780, afkomstig uit een Workumer pand (Noard 3) en wordt een archief- en studieruimte ingericht. Daarnaast gaat Museum Warkums Erfskip een vervolg project starten om op dezelfde locatie een expositie in te richten over oorlog en verzet in de Tweede Wereldoorlog te Workum, maar ook een expositie over Workumer interieurs. De Workumer kamer wordt hiervan onderdeel.