3 miljoen niet naar zorg

BALK - Gemeente de Fryske Marren heeft in 2017 ongeveer 3 miljoen minder aan het sociaal domein besteed dan zij daarvoor geld heeft gekregen uit het gemeentefonds. Het geld is besteed aan andere zaken, die buiten het sociaal domein vallen. Dit schrijft het bureau dat de gemeente had ingeschakeld omdat ze de WMO kosten naar beneden wil krijgen nadat er een forse overschrijding ontstond.

Begroting te krap

Het bureau schrijft verder dat bij de veranderingen in het sociaal domein in 2015 de basis voor een goede kostenraming van de nieuwe taken gebrekkig was en niet goed afgestemd op gemeentelijke keuzes. Er was toen veel te beperkt inzicht in de kosten en daarom deugde de raming ook niet. Ook werd niet rekening gehouden met de middelen die de gemeente via het gemeentefonds beschikbaar kreeg voor het gehele sociaal domein. Nu zijn er tekorten. Die zijn niet ontstaan door te weinig middelen, maar doordat er te krap geraamd was aldus het bureau. En daarom moesten er extra middelen vrijgemaakt worden. Het bureau geeft als advies om de begroting af te stemmen op de realitische kosten en de ontwikkelingen daarin. Overigens heeft DFM niet meer kosten dan vergelijkbare gemeente. Wel geeft ze meer geld uit aan jeugdhulp en het sociaal wijkteam. Bij de jeugd is een grote groep die hulp nodig heeft, maar de gemiddelde zorgkosten per jongeren zijn wel relatief laag. Het sociaal wijkteam valt duurder uit, omdat DFM zelf eenvoudig vormen van (jeugd)zorg aanbiedt. Het bureau vraagt zich af of dat inderdaad goedkoper is en vraagt zich tevens af hoe het in dat kader staat met de kwaliteit van de (jeugd)zorg.

Sobere voorzieningen

Voor de onderdelen ‘basisondersteuning’, ‘inkomen en participatie’ en ‘minimabeleid’ geeft ze minder uit. Dit heeft te maken met het feit dat er weinig ambtenaren zijn die zich daarmee bezig houden, maar ook omdat de voorzieningen daarvoor sober zijn.

Aanbevolen wordt de focus vooral te richten op het beheersen van de kosten in het sociaal domein. Daarbij dient de samenhang tussen de uitgaven op verschillende onderdelen goed in het oog te worden gehouden, evenals het gerealiseerde voorzieningenniveau en de ambities daaromtrent. Het bureau adviseert om maatregelen te nemen die de toegang tot voorzieningen beheersen, om ontwikkelingen in het sociaal domein goed te monitoren en om scherpe afspraken te maken met aanbieders waarbij kwaliteit wordt gekoppeld aan de kosten. Gezien het relatief grote beroep op voorzieningen in De Fryske Marren ziet het bureau belangrijke opgaven voor het sociaal wijkteam bij het (verder) stimuleren van het gebruik van algemene voorzieningen en het beheersen van de toegang tot de zorg (jeugdhulp en Wmo maatwerk).

Kindvoorzieningen

Het bureau stelt verder dat door het beëindigen van kindvoorzieningen en sociaal-culturele voorzieningen een kostenbesparing van circa 6 euro per inwoner kan worden behaald.