Stichting ‘t Haske stopt door geld- en bestuursledengebrek

BALK - De stichting ’t Haske is al decennia lang een begrip in Balk en omstreken. Het stichtingsbestuur heeft in een brief aan B&W tot haar spijt moeten besluiten de stichting per 1 oktober 2018 te beëindigen.

De reden van dit besluit is tweeërlei. Vanaf 2016 is de afbouw van het jaarlijkse subsidiebedrag ingezet en per 2019 is de subsidie nihil. Daarnaast zijn de loop van jaren de inkomsten van activiteiten (baromzet) ook drastisch gedaald. Daarentegen blijven de vaste lasten (huurkosten, energiekosten, verzekeringen, onderhouds-/schoonkosten) nagenoeg gelijk. De laatste jaren is het niet gelukt de baromzet weer op een redelijk niveau te krijgen. De laatste jaren resulteert dit dan ook in een negatief exploitatie resultaat. De financiële positie is momenteel negatief, er kunnen geen rekeningen meer worden betaald. De in het verleden opgebouwde buffer is op.

Geen bestuur en vrijwilligers

De andere reden is gelegen in het feit dat er al ruim 2 jaar geen volledig bestuur en er geen grote groep enthousiaste vrijwilligers meer is. Er is nog maar 1 zittend bestuurslid. Daarnaast is er 1 beheerster en zijn er nog een paar vrijwilligers actief. Alle operationele taken (financiën en openstellingen) worden door deze personen verricht. De afgelopen jaren is getracht nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te werven. Onlangs heeft via het Punt Twa een kandidaat voorzitter zich gemeld. Met hem heeft een gesprek plaatsgevonden en is deze situatie ook besproken. Er is niet voldoende vertrouwen dat er op korte termijn een voltallig bestuur met bijbehorende vrijwilligersgroep gevormd zal/kan worden, om zo de benodigde inkomsten te genereren voor een gezonde exploitatie.

Op basis van bovenstaande redenen is besloten de stichting per 1 oktober 2018 te beëindigen. De komende weken zullen diverse partijen en nauw betrokkenen (diverse leveranciers, Radio Spannenburg, Mix Welzijn, vrijwilligers, beheerster etc.) hierover worden geïnformeerd. Ook worden komende weken diverse abonnementen en aansluitingen m.b.t. gas/stroom/water alvast opgezegd.