SWF kiest voor Jannewietske de Vries

SWF - Jannewietske de Vries uit Raerd is dinsdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân.

In een besloten vergadering koos de gemeenteraad unaniem voor De Vries (1961), die acht jaar – in de periode 2007-2015 – voor de PvdA deel uitmaakte van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Sinds januari 2016 geeft ze als algemeen directeur leiding aan Floriade 2022 BV, het bedrijf dat over vier jaar de wereldtentoonstelling organiseert in Almere.

Daarnaast bekleedt ze diverse bestuursfuncties. Zo is ze voorzitter van de Stichting Sense of Place, die initiatieven stimuleert voor culturele landschapsontwikkeling in het Waddengebied, is ze voorzitter van de Stichting Erfskip (voor social design in Friesland), voorzitter van 11Fountains en lid van de adviescommissie cultuur van het Noordelijk Cultuur Fonds. De voordracht van De Vries wordt doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de benoeming wordt bekrachtigd met een handtekening van Zijne Majesteit de Koning. De installatie van De Vries is gepland op 27 september. Tot dan blijft Magda Berndsen-Jansen als waarnemend burgemeester op haar post.

Voorzitter Douwe Attema van de vertrouwenscommissie, waarin alle tien raadsfracties vertegenwoordigd waren, typeerde De Vries als iemand “dy’t snel skeakelje kin en wit hoe’t suksessen behelle wurde, foaral troch belangen mei elkoar te ferbinen, en minsken op in natuerlike wize te oertsjûgjen”.

De Vries weet dankzij haar netwerk in zowel Fryslân, Noord-Nederland als in Den Haag “goed hoe’t de hazzen rinne”, zei Attema. “Har dynamyk en har gedrevenheid jouwe ús it fertrouwen nei de takomst fan Súdwest-Fryslân. Wy sjogge yn Jannewietske de Vries in fernijer dy’t ús gemeente fierder bringt.”

Op de burgemeestersvacature van Súdwest-Fryslân kwamen zestien reacties. “Best wol in protte”, oordeelde Attema over dit aantal. Onder de sollicitanten waren vier vrouwen. Met hoeveel mensen gesprekken zijn gevoerd is niet bekend gemaakt. Ook de naam van de nummer twee op de voordracht van de gemeenteraad blijft geheim.