Tomke en Romke in de Poppenkast

BALK - Op donderdag 17 mei 2018, komt Erics poppenkast “Romke en de Snoezewoef”spelen in bibliotheek Balk. Deze voorstelling start om 15.30 uur en is geschikt voor peuters en kleuters

Het thema is vriendschap, aansluitend op de activiteiten van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018. Op in moaie simmerdei is der een barbecue yn de tún by Kornelia. Tomke hat in hiele protte freontsjes, Romke, Yana Yu en Kornelia. Romke wol graach in freondintsje hielendal foar himsels ha. Hy wurdt fereale (ferliefd) op Snoezewoef, mar dat mei gjinien witte. Dat is geheim….

Der ferdwine hieltyd dinkjes tidens de barbecue. Hoe kin dat, is der in dief? Tomke giet op ûndersyk út….

Kaartjes voor deze voorstelling kosten € 2,- voor leden van de bibliotheek, niet-leden betalen € 4,-. Aanmelden kan via www.bibliothekenmarenfean.nl of aan de balie van de bibliotheek