Fryske Oekumenyske tsjerketsjinst

SLEAT - Op snein 13 maaie is der in Fryske Oekumenyske tsjerketsjinst yn de Frederikustsjerke yn Sleat.

Foargonger: ds. G. Groeneveld, Oanfang: 19.30 oere.