Ingezonden brief | Ze wisten van niks

LEMMER - Nadat enkele weken geleden al een ‘waarschuwing’ van B&W van De Fryske Marren de lucht in was gegaan is nu dan ook officieel bekend gemaakt dat er op het sociaal domein - WMO, Jeugdzorg en Participatiewet (onder andere bijstand) - een groot financieel tekort is ontstaan: 3 miljoen!

Hier komt het asociale, aan de gemeenten overgedragen rijksbeleid in het volle daglicht. Ernstig is eveneens hoe het nu demissionaire College van B&W - dat zo graag, met uitbreiding, herbenoemd wil worden - hierin gemanoeuvreerd heeft. Nu moet er vanwege onbekwaamheid of geheimzinnigheid in de laatste jaren een onderzoeksbureau aan te pas komen om het ontstane tekort helder te krijgen en nieuwe, de zoveelste bezuinigingen te bedenken. Hadden B&W geen enkel benul van de inkomsten en uitgaven van het sociaal domein of waren zij gewoonweg niet bereid om de Gemeenteraad in te lichten?

Meerdere keren heeft het NCPN-raadslid Rinze Visser gevraagd naar de situatie betreffende de jeugdzorg in de gemeente en ook naar de uitgaven sociaal domein (Pastiel, Wurkjouwer), alsmede naar de resultaten (hoeveel werklozen er aan werk geholpen zijn). Slechts niets zeggende en ontwijkende antwoorden waren het resultaat. De verwachting is dat het onderzoeksbureau met forse bezuinigingen zal komen en dat B&W deze als voorstellen aan de Gemeenteraad zullen voorleggen.

Er is de afgelopen jaren al fors bezuinigd op het sociaal domein. Wat de Participatiewet betreft zal er, vanwege het grote tekort wel weer een beroep op een daarvoor bedoelde compensatieregeling van het Rijk worden gedaan. Daarvoor in aanmerking komend wordt slechts een klein deel gecompenseerd en wordt de gemeente verplicht nog strengere maatregelen te nemen om een eventueel tekort in het volgende jaar te voorkomen. Met alle nadelige gevolgen voor die mensen die er op aangewezen zijn.

De NCPN is van mening dat er niet nog verder op zorg voor zieken en gehandicapten bezuinigd mag worden. Jeugdzorg en andere sociale voorzieningen kunnen geen nieuwe bezuinigingen meer verdragen. Ook moet er een eind komen aan geheimzinnigheid en gebrek aan openheid richting de gekozen volksvertegenwoordiging, de Gemeenteraad. En er moet vooral een vuist richting Den Haag gemaakt worden!

NCPN-afdeling Lemmer/DFM