Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinst

SLEAT - Op snein 15 april is der in Fryske Oekumenyske Tsjerketsjinst yn de Frederikustsjerke yn Sleat.

Foargonger: H.G. Koops – Brals. Meiwurking: Froukje Siderius, solosang. Oanfang: 19.30 oere.