Foto fan de moanne

ELAHUZEN - Foto fan de moanne februaarje. Dizze kear wie it tema ‘it waar’ en der kaam wer fan alles foarbij.

It wie krekt te betiid om de kommende iisperioade mei te pikken, mar hurde wyn en wylde loften leverje ek moaie plaatsjes op. De winnende foto is fan Rinkje van der Heide en is makke bij natoergebiet It Swin bij Elahuzen.