Dorpsbelang Warns, Skarl en Laaksum

WARNS - Op vrijdag 16 maart is er in de Spylder in Warns de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Warns, Skarl & Laaksum. Dorpagent Johan Swieringa neemt daar onder andere afscheid en laat met een DVD zien hoe zijn werk er uit zag.

Tijd : 20.00 uur.