Heidenskipster Pleatsenboek

IT HEIDENSKIP - It Heidenskipster Pleatsenboek is hast klear! Op 2 juny 2018 wurdt it op de dei fan de reuny fan âld-Heidenskipsters en Heidenskipsters presintearre.

It boek beskriuwt de histoarje fan 74 pleatsen en al harren bewenners. It wurdt yn kleur printe op A4-formaat en is likernôch 500 siden tsjok.

It boek wurdt printe by Hunia’s Drukkerij te Warkum