De politicus aan het woord: Rinze Visser van de NCPN

DFM - De volgende gemeenteraadsverkiezingen worden op 21 maart gehouden. Zo ook in gemeente De Fryske Marren. Maar waar kan de burger uit kiezen? En wat zijn de standpunten van de politieke partijen? De komende weken stellen raadsleden zich voor in deze krant. Deze week: Rinze Visser, raadslid voor de NCPN. Omdat de NCPN geen raadsleden in voormalige Gaasterland heeft, een interview met de voorman.

Welk thema wilt u persoonlijk het meest benadrukken in de verkiezingscampagne? En wat zijn daarvoor uw redenen? Alles is belangrijk. Alleen waar andere partijen geen of te weinig aandacht aan besteed hebben, daar moet de NCPN wel extra aandacht aan schenken, zoals sociale kwesties, respect voor inwoners, bevoegdheden volksvertegenwoordiging (gemeenteraad), communicatie met inwoners, enzovoort. Bijvoorbeeld: toen ik in de raad een aantal ernstige zaken op sociaal gebied via een interpellatie aan de orde stelde, werd dit door B&W afgedaan met dat ik dit niet deed in het belang van de mensen, maar ter meerdere glorie van mijzelf en de NCPN. Dus, volksvertegenwoordigers respecteren is ook belangrijk.

Welk thema speelt een minder opvallende rol dan in de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Hoe verklaart u dat? Wat de NCPN betreft zijn een aantal gevolgen van de herindeling bekend. We moeten gewoon verder als De Fryske Marren.

In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Joure enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Of is er sprake van grotere afstand? Als met ‘Joure’ het gemeentebestuur wordt bedoeld dan merk ik om mij heen wel afstand. Men mist soms het gemoedelijke als er een eenvoudige zaak geregeld moet worden. Overigens weten ook andere inwoners dan die uit voormalig Lemsterland de NCPN wel te vinden.

Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) in De Fryske Marren inzake het vooraf en achteraf controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad? De gemeenteraad laat teveel aan B&W over en zet zichzelf daarmee buitenspel. Het mag toch niet zo zijn dat raadsleden (volksvertegenwoordigers) steeds vaker tegen inwoners moeten zeggen: daar gaan wij niet over. Ik vind dat als de volksvertegenwoordiging zichzelf niet serieus neemt, daarmee ook het volk (de kiezers niet serieus neemt. Het is moeilijk om informatie over gevoerd beleid - jeugdzorg en sociaal domein - en ook over dossiers als zwembaden te krijgen. Dat moet en zal anders.

Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van uw partij een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu? Voor een goed draagvlak milieudoelstellingen is een evenwichtige benadering van vraagstukken landbouw en milieu noodzakelijk. De problemen met betrekking tot de toekomst van onze aarde zijn zo groot dat zij de gemeentelijke politiek verre overstijgen. Nationale en zelfs boven-nationale ingrepen zijn nodig, waarbij het huidige economisch systeem ter discussie moet komen. Vermindering van de energiehonger is urgent. De ‘grote jongens’ moeten aangepakt worden. Niet arbeiders en kleine zelfstandigen, wat niet wegneemt dat er in het algemeen een groeiend verantwoordelijkheidsbesef nodig is.

In welke opzichten is De Fryske Marren een krimpgebied? En in welke opzichten niet? Al is er in De Fryske Marren wat minder krimp dan elders, ook wij hebben ermee te maken. In dit verband is het behoud van kleine scholen ook aan de orde. Om zoveel mogelijk basisscholen in dorpen te behouden is een verruiming van de gemeentelijke leerlingennorm nodig. Om onderwijsvoorzieningen voor een dorp te behouden, zal de NCPN instemmen met een fusie tussen een openbare en een bijzondere school met de voorkeur dat deze als openbare school verder gaat. Verdere achteruitgang van het openbaar onderwijs zal op den duur ook ten koste van levensbeschouwelijk onderwijs gaan.

Bent u van mening dat het gemeentelijk beleid in De Fryske Marren teveel wordt bepaald door beeldvorming? Of valt dat wel mee? Beeldvorming, zowel positief als negatief, ontstaat daar waar de politiek via de media naar de bevolking komt. Al te veel zien we B&W en de burgemeester in beeld. Hier ligt ook een taak voor de media in het voorlichten van de bevolking over wat er zoal in de Gemeenteraad gebeurt.