Reactie gemeente op leerlingenvervoer

Balk - Vorige week lieten de ouders van kinderen die met het leerlingen vervoer naar school gaan weten dat zaken nog steeds niet goed geregeld zijn. De gemeente reageert op die aantijgingen deze week met de onderstaande reactie.

Opstapplaatsen

De opstapplaatsen zijn onderwerp van onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de door ons vastgestelde opstapplaatsen in relatie tot de feitelijk in gebruik zijnde opstapplaatsen. Er is namelijk gebleken dat, in overleg met ouders/verzorgers en chauffeurs, opstapplaatsen in gebruik zijn genomen, die niet door de gemeente als opstapplaats zijn vastgesteld. Uit gesprekken met ouders/verzorgers blijkt dat er voor hen hogere prioriteiten zijn dan ‘’beschutting tegen regen en wind’’. Alle reden voor ons om e.e.a. nader te inventariseren.

Overleg met de ouders

Om gestructureerd met de ouders/verzorgers te kunnen overleggen is een klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit: Ouders/verzorger van verschillende geledingen en verschillende plaatsen, het Sociaalwijkteam Jeugd, de School De Súdwester (op afroep), De Taxicentrale Witteveen, de gemeente De Fryske Marren. Voor wat betreft de ‘’ouders/verzorgersbezetting’’ is de klankbordgroep op volle sterkte.

Samen met de klankbordgroep wordt momenteel onder andere de aanvraagprocedure bekeken en vernieuwd. Ook is samen met de klankbordgroep gekomen tot verduidelijking en verbetering van de informatieverstrekking aan de ouders en de gemeente. Voor de ouders is een informatieboekje gemaakt dat veel duidelijkheid biedt. Ook is een zeer gebruikersvriendelijk webapp ontwikkeld. Ouders kunnen daar hun kind snel en gemakkelijk aan- of afmelden. Ook kan op de webapp worden gezien waar het voertuig is met het kind zodat gezien wordt wanneer het kind thuis (of op de opstapplek) aankomt. Ouders krijgen via het nieuwe ouderportaal inzicht in de gegevens die bekend zijn en hebben de mogelijkheid deze aan te (laten) passen. De ouders kunnen daar ook het vervoersschema bekijken en klachten op een gemakkelijke manier indienen. De communicatie met de ouders en de klachten afhandelingsprocedure zijn samen met de klankbordgroep sterk verbeterd . Zo zijn er al veel en belangrijke aanpassingen in relatief korte tijd gerealiseerd.

Daarnaast zijn door de gemeente belangrijke aanpassingen gerealiseerd waaronder de toekenning die niet meer per schooljaar geldt maar voor nagenoeg de gehele schoolgaande periode. Dit scheelt ouders jaarlijks een aanvraag indienen. Alleen wijzigingen behoeven nog mar doorgegeven te worden.

In het kader van het herstellen van het vertrouwen is de portefeuillehouder voortdurend betrokken en persoonlijk actief in de vorm van het bijwonen van bijeenkomsten van de Klankbordgroep, het bezoeken van de opstapplaatsen, het voeren van gesprekken met de begeleidsters in taxibusjes. Hij staat altijd open voor het aangaan van gesprekken met ouders. Vertrouwen is lastig te meten. Wat we wel kunnen (laten) meten is de tevredenheid van de ouders. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek wordt in februari 2018 gehouden.

Het onderzoek naar het verwijderen van medische gegevens bij Taxicentrale Witteveen (TCW) is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat de medische gegevens, die zonder nadrukkelijke toestemming van de ouders aan de TCW waren verstrekt, zijn verwijderd. De aanvraagprocedure en het aanvraagformulier zijn met ouders en de Klankbordgroep besproken. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal aanvraagformulier. De planning is erop gericht dat aanvragen per 1 april 2018 digitaal kunnen worden ingediend. Aanvragers, die moeite hebben met het digitaal aanvragen van leerlingenvervoer worden uiteraard ondersteund. De gemeente vraagt in het aanvraagformulier geen medische gegevens over te vervoeren leerlingen. Deze gegevens worden dus ook niet meer verstrekt aan TCW. Daarnaast hebben wij besloten bij TCW onderzoek te laten doen naar de naleving van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.