De politicus aan het woord: Jan Volbeda

Balk - Vragen politiek

1. Welk thema wilt u persoonlijk het meest benadrukken in de verkiezingscampagne? En wat zijn daarvoor uw redenen?

Betaalbare woningbouw, voor met name jongeren en starters in de kernen.

Toelichting:

De FNP komt op alle vergaderingen van dorpsbelangen en die van Sloten. Overal horen we de wens om op beperkte schaal een paar woningen te bouwen, voor met name jongeren. De komende raadsperiode wil ik mij hiervoor inzetten. De gemeente is meer dan alleen Joure, Balk en Lemmer.

2. Welk thema speelt een minder opvallende rol dan in de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Hoe verklaart u dat?

De angst dat de kleine kernen het onderspit zouden delven t.o.v. Joure. Alle kernen nemen een nagenoeg gelijkwaardige plaats in. De Fysieke afstand blijkt in praktijk geen groot probleem. Er is goed contact met de dorspbelangen en Sloten. De dorpencoördinatoren doen hierin zeer goed werk.

3. In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Joure enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Of is er sprake van grotere afstand?

Zie hier boven

4. Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) in De Fryske marren inzake het vooraf en achteraf controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad?

Soms is het nog zoeken naar de rollen die college n raad hebben. Het college heeft veel mandaat en gericht op het uitvoeren van beleid. De raad moet op hoofdlijnen de kaders stellen en controleren. Als raadslid ben je geneigd je ook te bemoeien met de uitvoering. Je wordt hier door inwoners ook op aan gesproken. Het is verleidelijk in details te treden. Hiervoor moeten we waken. Anderzijds moet het college de raad ook in een vroeg stadium meenmen bij besluitvorming over politiek gevoelige onderwerpen. Ook al zijn deze aan het college gedelegeerd.

5. Wat is er opvallend aan de kandidatenlijst van uw partij voor de komende verkiezingen?

De FNP heeft de afgelopen periode gewerkt met in 10 koppige raadsfractie. Hierin een prima balans tussen man/vrouw, ervaring en jeugdig elan. Alsmede een goede regionale spreiding van de kandidaten. De partij heeft ervoor gekozen met nagenoeg dezelfde ploeg verder te gaan.

6. Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van uw partij een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu?

De FNP vindt ons kostbare open landschap een groot goed. Bij economische groei, waarbij opnieuw het open karakter van ons gebied in het geding komt, is een zeer zorgvuldige ruimtelijke afweging noodzakelijk. Economische groei dient altijd gepaard te gaan met duurzame initiatieven, zoals vormen van alternatief energie gebruik, gebruik duurzame materialen enz.

7. In welke opzichten is De Fryske Marren een krimpgebied? En in welke opzichten niet?

Het aantal inwoners krimpt niet opzienbarend, maar de leeftijdsopbouw verandert wel. Er komen minder jongeren en meer ouderen. Dit heeft met name gevolgen voor het onderwijs. Zo zijn er al diverse basisscholen gesloten en meer zullen volgen. Het kan niet anders dan over enige jaren is dit ook op het voortgezet onderwijs merkbaar.

8. Bent u van mening dat het gemeentelijk beleid in De Fryske Marren teveel wordt bepaald door beeldvorming? Of valt dat wel mee?

Het beleid wordt niet te veel bepaald door beeldvorming. Anders is dit voor de publieke opinie. De sociale media spelen hierin een belangrijke rol. Berichten op twitter, facebook enz. zijn veelal gekleurd en gebaseerd op emotie. Niet altijd wordt een juiste weergave van de feiten gegeven of slechts gedeelten van een verhaal verteld. Lezers van dergelike berichten hebben niet altijd de mogelijkheid om ook de andere kant van een verhaal te vernemen.

9. Op welke drie thema’s hoopt uw partij behoorlijke resultaten te boeken in de komende bestuurlijke beleidsperiode? En waarom kiest u voor deze drie thema’s

- Behoud van het waardevolle open landschap

Behoud van een schitterend gebied, waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar de toerist graag naar toe komt. Hierbij ruimte bieden aan passende economische ontwikkelingen, want we leven natuurlijk niet in een museum. De agrarische sector heeft hierin ook een belangrijke rol. Deze sector is het immers die met name de zorg heeft voor de inrichting van ons landschap, naast grotere terrein beherende organisaties als Natuur Monumenten, Fryske Gea en Staatsbosbeheer.

- Versterken van de Fryske taal en de Fryske cultuur. De FNP wil de Fryske taal een prominente plaats geven in de actieve communicatie van onze gemeente. De FNP gebruikt daarom zelf het Frysk als voertaal, maar wil mensen die deze taal (nog) niet beheersen zeker niet uitsluiten. Vandaar ook de antwoorden op de vragen in het Nederlands. Wanneer we in het Frysk naar buiten komen is veelal een hertaling beschikbaar.

- Veiligheid voor jong en oud.

Onze inwoners verdienen een veilige leefomgeving. De gemeente moet in de driehoek gemeente/politie/justitie inzetten op het terugdringen van criminaliteit, veiligheid op de weg en het terugdringen van ongewenst gebruik van alcohol en drugs. Preventie aan de voorkant en passende maatregelen aan de achterkant.

10. Waarvan denkt u over de afgelopen politieke periode: dit had echt heel anders gemoeten? (Of dat nu van door inbreng van uw eigen partij komt of door die van bijvoorbeeld het college).

Communicatie naar inwoners en verenigingen blijft een punt van aandacht en zorg. Hierin scoort DFM nog niet voldoende. Algemene informatie wordt bekend gemaakt via digitale kanalen en sinds kort ook weer op paier via een katern in het maandblad Groot DFM. Rechtstreeks communicatie naar belanghebbenden laat soms nog te lang op zich wachten of is onvoldoende.

11. Vind u de mens nog wel centraal staan in het gemeentelijk beleid? Gaat het niet teveel alleen maar om de financien?

De mens staat altijd op nummer 1. De gemeente heeft echter ook, zoals wij allemaal, een huishoudboekje. Er kan niet meer uit dan er in komt. Dit betekent dat er altijd keuzes gemaakt moeten worden. We kunnen niet alle wensen honoreren. soms keert de wal het schip.

12. U zult ongetwijfeld punten zien in uw eigen woonplaats die de aandacht van de politiek verdienen. Welke punten zijn dat volgens u en gaat u zich daar ook hard voor maken?

In Oudega wordt het hoog tijd dat er een invulling komt voor het bestaande bouwplan. De jeugd zit te springen om woongelegenheid in eigen dorp.